B?n có tài kho?n?

 •   N?i dung ???c cá nhan hóa
 •   S?n ph?m và h? tr? c?a b?n

B?n c?n có tài kho?n?

T?o tài kho?n

Tuyên b? Quy?n riêng t? Tr?c tuy?n c?a Cisco

Trung tam Tin c?y và Tính minh b?ch

Cisco cam k?t lu?n b?o v? khách hàng, s?n ph?m và c?ng ty c?a chúng t?i. Chúng t?i tin t??ng vào vi?c xay d?ng và duy trì lòng tin, gi?m r?i ro và ch? làm nh?ng ?i?u ?úng ??n.

Cisco Systems, Inc. và các chi nhánh c?a Cisco (g?i chung là "Cisco") cam k?t b?o v? quy?n riêng t? c?a b?n và mang l?i cho b?n m?t tr?i nghi?m tích c?c trên các trang web c?a chúng t?i c?ng nh? khi s? d?ng các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i ("Gi?i pháp" ho?c "Các gi?i pháp").

Tuyên b? Quy?n riêng t? này áp d?ng cho các trang web c?a Cisco và Các gi?i pháp liên k?t ho?c tham chi?u ??n Tuyên b? này ??ng th?i m? t? cách chúng t?i x? ly th?ng tin cá nhan và các l?a ch?n dành cho b?n liên quan ??n vi?c thu th?p, s? d?ng, truy c?p và cách c?p nh?t c?ng nh? s?a th?ng tin cá nhan c?a b?n. Chúng t?i có th? cung c?p th?ng tin b? sung v? các ho?t ??ng th?c ti?n c?a mình ??i v?i th?ng tin cá nhan trong các m? t? chào hàng, tuyên b? quy?n riêng t? b? sung ho?c trong các th?ng báo ???c cung c?p tr??c ho?c t?i th?i ?i?m thu th?p d? li?u. M?t s? trang web nh?t ??nh c?a Cisco có th? có tuyên b? quy?n riêng t? c?a riêng h? ?? m? t? cách chúng t?i x? ly th?ng tin cá nhan ??i v?i các trang web ?ó theo cách riêng. Trong tr??ng h?p m?t th?ng báo ???c cung c?p t?i th?i ?i?m thu th?p ho?c m?t tuyên b? quy?n riêng t? dành riêng cho trang web ho?c Gi?i pháp xung ??t v?i Tuyên b? Quy?n riêng t? này thì th?ng báo c? th? ho?c tuyên b? quy?n riêng t? b? sung ?ó s? gi? quy?n ki?m soát.

Thu th?p Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i có th? thu th?p d? li?u, bao g?m th?ng tin cá nhan, v? b?n khi b?n s? d?ng trang web và Các gi?i pháp c?a chúng t?i c?ng nh? t??ng tác v?i chúng t?i. "Th?ng tin ca? nhan" là b?t k? th?ng tin nào có th? ???c s? d?ng ?? nh?n d?ng cá nhan và có th? bao g?m tên, ??a ch?, ??a ch? email, s? ?i?n tho?i, th?ng tin ??ng nh?p (s? tài kho?n, m?t kh?u), tùy ch?n ti?p th?, th?ng tin tài kho?n m?ng x? h?i ho?c s? th? thanh toán. N?u chúng t?i liên k?t d? li?u khác v?i th?ng tin cá nhan c?a b?n thì chúng t?i s? coi d? li?u ???c liên k?t ?ó là th?ng tin cá nhan. Chúng t?i c?ng thu th?p th?ng tin cá nhan t? các ngu?n c?a bên th? ba ?áng tin c?y và thuê bên th? ba thu th?p th?ng tin cá nhan ?? h? tr? chúng t?i.

Chúng t?i thu th?p th?ng tin cá nhan vì nhi?u ly do khác nhau, ch?ng h?n nh?:

 • X? ly ??n hàng c?a b?n, bao g?m các giao d?ch thanh toán.
 • Cung c?p th?ng tin ??ng ky b?n tin cho b?n.
 • G?i các th?ng báo ti?p th?.
 • T?o tài kho?n.
 • Cho phép s? d?ng m?t s? tính n?ng nh?t ??nh trong các Gi?i pháp c?a chúng t?i.
 • Cá nhan hóa tr?i nghi?m c?a b?n.
 • Cung c?p d?ch v? khách hàng.
 • Qu?n ly ??n xin vi?c.
 • Thu th?p th?ng tin trong quá trình th?c hi?n ki?m tra khi ho?t ??ng ki?m tra ch?ng nh?n trên máy tính ???c th?c hi?n ??i v?i b?n.

Chúng t?i và các bên th? ba mà chúng t?i thuê có th? k?t h?p th?ng tin chúng t?i thu th?p t? b?n theo th?i gian và trên các trang web c?ng nh? Các gi?i pháp c?a chúng t?i v?i th?ng tin l?y ???c t? các ngu?n khác. ?i?u này giúp chúng t?i c?i thi?n ?? chính xác và ?? hoàn thi?n t?ng th? c?ng nh? ?i?u ch?nh các ho?t ??ng t??ng tác c?a mình cho phù h?p h?n v?i b?n.

N?u b?n ch?n cung c?p cho Cisco th?ng tin cá nhan c?a bên th? ba (ch?ng h?n nh? tên, email và s? ?i?n tho?i), b?n tuyên b? r?ng b?n ???c bên th? ba cho phép làm nh? v?y. Các ví d? bao g?m chuy?n ti?p tài li?u tham kh?o ho?c ti?p th? cho b?n bè ho?c g?i th? gi?i thi?u vi?c làm. Các bên th? ba có th? h?y ??ng ky kh?ng nh?n b?t k? th?ng báo nào trong t??ng lai b?ng cách truy c?p vào liên k?t ???c cung c?p trong th?ng báo ban ??u ho?c liên h? v?i privacy@cisco.com.

Trong m?t s? tr??ng h?p, Cisco và các bên th? ba chúng t?i thuê có th? t? ??ng thu th?p d? li?u th?ng qua cookie, nh?t ky web, beacon web và các ?ng d?ng t??ng t? khác. Th?ng tin này ???c s? d?ng ?? hi?u r? h?n và c?i thi?n tính h?u d?ng, hi?u su?t c?ng nh? hi?u qu? c?a trang web, ??ng th?i giúp ?i?u ch?nh n?i dung ho?c các s?n ph?m/d?ch v? cho phù h?p v?i b?n. Vui lo?ng ??c ph?n "Cookie và C?ng ngh? Web Khác" bên d??i ?ê? biê?t thêm th?ng tin.

S? d?ng Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i có th? s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a b?n cho các m?c ?ích ti?n hành kinh doanh, cung c?p, c?i thi?n và tùy ch?nh các trang web và Các gi?i pháp c?a chúng t?i, g?i th?ng báo ti?p th? c?ng nh? các th?ng báo khác có liên quan ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng t?i và cho các m?c ?ích h?p pháp khác mà lu?t hi?n hành cho phép. D??i ?ay là m?t s? cách mà chúng t?i có th? s? d?ng th?ng tin cá nhan:

 • Cung c?p Gi?i pháp mà b?n ?? yêu c?u.
 • Phan tích, h? tr? và c?i thi?n Các gi?i pháp c?a chúng t?i c?ng nh? tr?i nghi?m tr?c tuy?n c?a b?n.
 • Cá nhan hóa trang web, b?n tin và các th?ng báo khác.
 • Qu?n ly và x? ly các k? thi ch?ng nh?n c?a b?n.
 • G?i cho b?n các th?ng báo, bao g?m th?ng báo cho m?c ?ích ti?p th? ho?c cho m?c ?ích ?em l?i s? hài lòng cho khách hàng, m?t cách tr?c ti?p ho?c th?ng qua ??i tác c?a chúng t?i.

B?n có th? ch?nh s?a các tùy ch?n th?ng báo c?a mình b?t k? lúc nào. Xem các L?a ch?n c?a b?n và Ch?n Tùy ch?n Th?ng báo bên d??i.

Quy?n truy c?p và ?? chính xác Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i c?n b?n tr? giúp trong vi?c gi? cho th?ng tin cá nhan c?a b?n chính xác và c?p nh?t. Chúng t?i cung c?p cho b?n m?t s? tùy ch?n ?? truy c?p, s?a, nén ho?c xóa th?ng tin cá nhan c?a b?n:

 • B?n có th? xem ho?c ch?nh s?a tr?c tuy?n th?ng tin cá nhan và các tùy ch?n c?a b?n trên Cisco.com b?ng cách s? d?ng C?ng c? Qu?n ly H? s? c?a Cisco.
 • M?t s? pháp nhan c?a Cisco có th? ?óng vai trò là ho?c ???c xem là "bên ki?m soát d? li?u". Khi m?t pháp nhan c?a Cisco ?ang ?óng vai trò là bên ki?m soát d? li?u, b?n có th? th?c thi các quy?n truy c?p c?a mình và tr?c ti?p yêu c?u pháp nhan ?ó c?a Cisco s?a, nén ho?c h?y kích ho?t theo lu?t b?o v? d? li?u hi?n hành nh? ???c m? t? trong tài li?u v? Gi?i pháp c? th?.
 • N?u b?n c?n ???c tr? giúp thêm ho?c c?n ???c tr? giúp v? vi?c truy c?p, s?a, nén ho?c xóa th?ng tin cá nhan c?a b?n, vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i chúng t?i. Chúng t?i kh?ng ng?ng n? l?c ?áp ?ng các yêu c?u chính ?áng nh?m truy c?p, xóa, c?p nh?t, nén ho?c s?a d? li?u c?a b?n. Chúng t?i s? tr? l?i yêu c?u c?a b?n trong vòng 30 ngày. N?u kh?ng th? ?áp ?ng yêu c?u c?a b?n, chúng t?i s? gi?i thích ly do cho b?n.

Các L?a ch?n và Ch?n các Tùy ch?n Th?ng báo c?a b?n

Chúng t?i cung c?p cho b?n l?a ch?n nh?n nhi?u th?ng tin khác nhau liên quan ??n Các gi?i pháp c?a chúng t?i. B?n có th? qu?n ly tùy ch?n th?ng báo c?a mình b?ng các ph??ng pháp sau:

 • Làm theo h??ng d?n có trong t?ng email qu?ng cáo c?a chúng t?i ?? h?y ??ng ky nh?n th? c? th? ?ó.
 • G?i th?ng báo cho chúng t?i qua email ho?c qua th? t?i: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Xin ??m b?o cung c?p tên, ??a ch? email c?a b?n và th?ng tin c? th?, có liên quan v? tài li?u mà b?n kh?ng mu?n nh?n n?a.
 • ??i v?i d?ch v? nh?n tin ng?n ("D?ch v? SMS"), h?y tr? l?i D?NG, "K?T THúC" ho?c "THOáT" cho tin nh?n v?n b?n SMS b?n ?? nh?n ???c.

Các l?a ch?n này kh?ng áp d?ng cho các th?ng báo d?ch v? ho?c th?ng báo b?t bu?c khác ???c xem là m?t ph?n c?a m?t s? Gi?i pháp nh?t ??nh mà b?n có th? nh?n ???c theo ??nh k? tr? khi b?n ng?ng s? d?ng ho?c h?y Gi?i pháp ?ó theo các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a Gi?i pháp.

Khi ???c b?n cho phép, chúng t?i c?ng có th? chia s? th?ng tin cá nhan c?a b?n v?i các ??i tác kinh doanh ho?c nhà cung c?p c?a Cisco ?? h? có th? g?i cho b?n th?ng tin v? các s?n ph?m ho?c d?ch v? mà b?n có th? quan tam. ?? ch?n kh?ng chia s? th?ng tin cá nhan v?i bên th? ba cho các m?c ?ích ti?p th? c?a h?, h?y nh?p vào ?ay.

B?ng cách s? d?ng trang web, Các gi?i pháp c?a chúng t?i ho?c cung c?p th?ng tin cá nhan cho chúng t?i, b?n ??ng y r?ng chúng t?i có th? liên h? v?i b?n theo hình th?c ?i?n t? v? các v?n ?? b?o m?t, quy?n riêng t? và qu?n ly có liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng các trang web ho?c gi?i pháp ?ó. Ví d?: n?u chúng t?i phát hi?n th?y hành vi vi ph?m h? th?ng b?o m?t, chúng t?i có th? c? g?ng th?ng báo cho b?n theo hình th?c ?i?n t? b?ng cách ??ng m?t th?ng báo lên các trang web c?a chúng t?i, g?i email ho?c liên h? v?i b?n.

Chia s? Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i có th? chia s? th?ng tin cá nhan c?a b?n v?i bên th? ba cho các m?c ?ích ti?n hành kinh doanh, cung c?p, c?i thi?n và tùy ch?nh Các gi?i pháp c?a mình, g?i th?ng báo ti?p th? c?ng nh? các th?ng báo khác có liên quan ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng t?i và cho các m?c ?ích h?p pháp khác mà lu?t hi?n hành cho phép ho?c b?n ??ng y.

Chúng t?i có th? chia s? th?ng tin cá nhan theo các cách sau:

 • Bên trong Cisco và b?t k? chi nhánh nào c?a chúng t?i trên kh?p th? gi?i cho các m?c ?ích x? ly ho?c l?u tr? d? li?u.
 • V?i các ??i tác kinh doanh ho?c nhà cung c?p c?a Cisco ?? h? có th? chia s? v?i b?n th?ng tin v? các s?n ph?m ho?c d?ch v? c?a mình. ?? ch?n kh?ng cho phép Cisco chia s? v?i bên th? ba vì m?c ?ích ti?p th? c?a h?, h?y nh?p vào ?ay.
 • V?i các ??i tác kinh doanh, nhà cung c?p d?ch v?, ??i ly c?a bên th? ba ???c ?y quy?n ho?c nhà th?u ?? cung c?p Gi?i pháp, d?ch v? ho?c giao d?ch ???c yêu c?u. Các ví d? bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ??i v?i: x? ly ??n hàng và các giao d?ch th? tín d?ng, các trang web l?u tr?, ??ng ky h?i th?o l?u tr?, h? tr? các n? l?c liên quan ??n bán hàng ho?c h? tr? h?u m?i và cung c?p h? tr? cho khách hàng.
 • Liên quan ??n ho?c trong quá trình th??ng l??ng, b?t k? ho?t ??ng sáp nh?p, bán tài s?n c?a c?ng ty, h?p nh?t ho?c tái c?u trúc, huy ??ng v?n hay mua l?i toàn b? ho?c m?t ph?n doanh nghi?p c?a chúng t?i b?i ho?c v?i m?t c?ng ty khác.
 • ?? ?áp ?ng yêu c?u v? th?ng tin c?a c? quan có th?m quy?n n?u chúng t?i tin r?ng vi?c ti?t l? tuan theo hay ???c yêu c?u khác theo b?t k? lu?t, quy ??nh ho?c th? t?c pháp ly hi?n hành nào.
 • V?i các cán b? th?c thi lu?t pháp, c? quan có th?m quy?n c?a chính ph? ho?c các bên th? ba khác khi c?n thi?t ?? tuan th? quy trình pháp ly ho?c ?áp ?ng các yêu c?u v? an ninh qu?c gia; b?o v? quy?n, tài s?n ho?c s? an toàn c?a Cisco, ??i tác kinh doanh c?a Cisco, b?n ho?c nh?ng ng??i khác hay khi ???c lu?t hi?n hành yêu c?u khác.
 • ? d?ng t?ng h?p, ?n danh và/ho?c lo?i b? th?ng tin nh?n d?ng ?? khó có th? dùng ?? nh?n d?ng b?n.
 • N?u chúng t?i th?ng báo khác cho b?n và b?n ??ng y chia s?.

B?o m?t Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i có k? ho?ch b?o v? th?ng tin cá nhan ???c ?y thác cho chúng t?i và x? ly th?ng tin cá nhan ?ó m?t cách an toàn theo Tuyên b? Quy?n riêng t? này. Cisco tri?n khai các bi?n pháp b?o v? v?t ly, hành chính và k? thu?t ???c thi?t k? ?? giúp b?o v? th?ng tin cá nhan c?a b?n kh?i b? truy c?p, s? d?ng ho?c ti?t l? trái phép. Trên h?p ??ng, chúng t?i c?ng yêu c?u các nhà cung c?p c?a mình b?o v? th?ng tin ?ó kh?i b? truy c?p, s? d?ng ho?c ti?t l? trái phép. Tuy nhiên, chúng t?i kh?ng th? ??m b?o b?o m?t an toàn 100% cho Internet và kh?ng th? ??m b?o b?o m?t m?i th?ng tin cá nhan mà b?n cung c?p cho chúng t?i.

L?u gi? Th?ng tin Ca? nhan cu?a b?n

Chúng t?i s? l?u gi? th?ng tin cá nhan c?a b?n khi c?n thi?t ?? th?c hi?n các m?c ?ích mà th?ng tin ???c thu th?p. Chúng t?i s? l?u gi? và s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a b?n khi c?n thi?t ?? tuan th? các yêu c?u kinh doanh, ngh?a v? pháp ly, gi?i quy?t các tranh ch?p, b?o v? tài s?n và th?c thi các th?a thu?n c?a chúng t?i.

S? d?ng Cookie và C?ng ngh? Web khác

Gi?ng nh? nhi?u trang web, Cisco s? d?ng các c?ng c? thu th?p d? li?u t? ??ng nh? cookie, các liên k?t web nhúng và các beacon web. Các c?ng c? này thu th?p m?t s? th?ng tin tiêu chu?n nh?t ??nh mà trình duy?t c?a b?n g?i t?i trang web c?a chúng t?i nh? lo?i trình duy?t và ??a ch? trang web ??a b?n ??n trang web c?a chúng t?i. Các c?ng c? này c?ng có th? thu th?p th?ng tin v?:

 • ??a ch? Giao th?c Internet (IP) c?a b?n. ?ay là m?t s? t? ??ng ???c gán cho máy tính ho?t thi?t b? c?a b?n b?t c? khi nào b?n k?t n?i Internet. S? này cho phép máy ch? web ??nh v? và nh?n d?ng thi?t b? c?a b?n, ?ay là ??a ch? duy nh?t mà nhà cung c?p d?ch v? Internet ho?c b? ph?n h? th?ng th?ng tin trên m?ng TCP/IP gán cho thi?t b? c?a b?n.
 • Hành vi lu?ng nh?p. Ví d?: các trang b?n xem và các liên k?t b?n nh?p.

Các c?ng c? này giúp b?n truy c?p trang web c?a chúng t?i d? h?n, hi?u qu? h?n và h?u ích h?n b?ng cách cung c?p cho b?n m?t tr?i nghi?m tùy ch?nh và nh?n di?n b?n khi b?n quay l?i. ?? bi?t thêm th?ng tin v? cách chúng t?i s? d?ng các c?ng c? thu th?p d? li?u t? ??ng nh? cookie và ti?n ích cùng v?i các l?a ch?n c?a b?n liên quan ??n các c?ng c? này, vui lòng xem Th?ng báo v? Cookie c?a chúng t?i.

Trang web c?a chúng t?i bao g?m các ti?n ích - các ch??ng trình nh? t??ng tác ch?y trên trang web c?a chúng t?i ?? cung c?p nh?ng d?ch v? c? th? t? m?t c?ng ty khác (nh? hi?n th? tin t?c, y ki?n, nh?c, v.v.). Các ti?n ích ?ó có th? thu th?p th?ng tin cá nhan nh? ??a ch? email c?a b?n. Các ti?n ích c?ng có th? ??t cookie ?? cho phép ti?n ích ho?t ??ng bình th??ng. Th?ng tin mà ti?n ích thu th?p ???c qu?n ly theo chính sách quy?n riêng t? c?a c?ng ty t?o ra ti?n ích ?ó.

M?t s? trình duy?t web có th? cho phép b?n b?t tính n?ng "kh?ng theo d?i" ?? g?i tín hi?u ??n trang web mà b?n truy c?p, bi?u th? r?ng b?n kh?ng mu?n b? theo d?i các ho?t ??ng tr?c tuy?n c?a mình. ?i?u này khác v?i ch?n ho?c xóa cookie vì trình duy?t ???c b?t tính n?ng "kh?ng theo d?i" v?n có th? ch?p nh?n cookie. Hi?n kh?ng có tiêu chu?n nào trong ngành v? cách th?c các c?ng ty nên ph?n h?i v?i tín hi?u "kh?ng theo d?i" m?c dù m?t tiêu chu?n có th? ???c phát tri?n trong t??ng lai. Hi?n t?i, trang web c?a chúng t?i kh?ng nh?n ra và ph?n h?i v?i tín hi?u "kh?ng theo d?i". N?u chúng t?i th?c hi?n vi?c này trong t??ng lai, chúng t?i s? m? t? cách th?c trong Tuyên b? Quy?n riêng t? này. Tìm hi?u thêm v? tính n?ng "kh?ng theo d?i".

Chúng t?i h?p tác v?i bên th? ba ?? hi?n th? qu?ng cáo trên trang web c?a chúng t?i ho?c qu?n ly qu?ng cáo c?a chúng t?i trên các trang web khác. Các ??i tác bên th? ba c?a chúng t?i có th? s? d?ng cookie ho?c các c?ng ngh? t??ng t? ?? cung c?p cho b?n qu?ng cáo d?a trên các ho?t ??ng và s? thích duy?t web c?a b?n. N?u b?n kh?ng mu?n nh?n qu?ng cáo theo s? thích, h?y nh?p vào ?ay (ho?c n?u b?n thu?c Liên minh chau ?u, h?y nh?p vào ?ay). Xin l?u y r?ng, các qu?ng cáo chung chung, kh?ng mang tính cá nhan s? ti?p t?c ???c hi?n th?.

Các Trang web ???c Liên k?t

Chúng t?i có th? cung c?p nh?ng liên k?t t?i các trang web và d?ch v? khác c?a bên th? ba kh?ng thu?c quy?n ki?m soát c?a chúng t?i và kh?ng ???c ?? c?p ??n trong Tuyên b? Quy?n riêng t? này. Chúng t?i khuy?n khích b?n xem l?i tuyên b? quy?n riêng t? ???c ??ng trên các trang web ?ó (và t?t c? trang web) mà b?n truy c?p.

Di?n ?àn và Phòng Trò chuy?n

N?u b?n tham gia m?t di?n ?àn th?o lu?n, c?ng ??ng ??a ph??ng ho?c phòng trò chuy?n trên trang web c?a Cisco thì b?n nên bi?t r?ng th?ng tin b?n cung c?p ? ?ó (ngh?a là h? s? c?ng khai c?a b?n) s? ???c cung c?p r?ng r?i cho nh?ng ng??i khác và có th? ???c s? d?ng ?? liên h? v?i b?n, g?i cho b?n th? kh?ng mong mu?n ho?c cho các m?c ?ích mà Cisco ho?c b?n ??u kh?ng có quy?n ki?m soát. ??ng th?i, b?n nên bi?t r?ng các di?n ?àn cá nhan và phòng trò chuy?n có th? có các quy t?c và ?i?u ki?n b? sung. Cisco kh?ng ch?u trách nhi?m v? th?ng tin cá nhan ho?c b?t k? th?ng tin nào khác mà b?n ch?n g?i trong các di?n ?àn này. ?? yêu c?u xóa th?ng tin cá nhan c?a b?n kh?i blog ho?c di?n ?àn c?ng ??ng c?a chúng t?i, h?y liên h? v?i chúng t?i theo ??a ch? privacy@cisco.com. Trong m?t s? tr??ng h?p, chúng t?i kh?ng th? xóa th?ng tin cá nhan c?a b?n, n?u tr??ng h?p ?ó x?y ra, chúng t?i s? th?ng báo cho b?n và gi?i thích ly do.

Quy?n riêng t? c?a Tr? em

Cisco khuy?n khích cha m? và ng??i giám h? ?óng vai trò tích c?c trong các ho?t ??ng tr?c tuy?n c?a tr? em. Cisco kh?ng c? y thu th?p th?ng tin cá nhan c?a tr? em khi ch?a ???c s? ??ng y c?a cha m? ho?c ng??i giám h? thích h?p. N?u b?n tin r?ng chúng t?i có th? ?? thu th?p th?ng tin cá nhan t? ng??i nào ?ó d??i ?? tu?i ??ng thu?n thích h?p t?i qu?c gia b?n khi ch?a ???c s? ??ng y thích h?p, vui lòng cho chúng t?i bi?t b?ng các ph??ng pháp ???c m? t? trong ph?n Liên h? v?i chúng t?i và chúng t?i s? th?c hi?n các bi?n pháp thích h?p ?? ?i?u tra c?ng nh? gi?i quy?t v?n ?? ngay.

??ng y Chuy?n, X? ly và L?u tr? Th?ng tin Ca? nhan

Vì Cisco là m?t t? ch?c toàn c?u nên chúng t?i có th? chuy?n th?ng tin cá nhan c?a b?n cho Cisco t?i Hoa K?, cho m?i chi nhánh c?a Cisco trên toàn th? gi?i ho?c cho các bên th? ba và ??i tác kinh doanh nh? ???c m? t? ? trên ?óng t?i các qu?c gia khác nhau trên kh?p th? gi?i. B?ng cách s? d?ng các trang web và Các gi?i pháp c?a chúng t?i ho?c cung c?p b?t k? th?ng tin cá nhan nào cho chúng t?i, n?u lu?t pháp hi?n hành cho phép, b?n ??ng y chuy?n, x? ly và l?u tr? th?ng tin ?ó bên ngoài qu?c gia c? trú c?a mình, n?i mà các tiêu chu?n b?o v? d? li?u có th? khác.

Cisco b?o v? và cho phép chuy?n th?ng tin cá nhan trên toàn c?u theo m?t s? cách:

 • Ch?ng nh?n B?o m?t c?a APEC

  ??i di?n v? Trách nhi?m gi?i trình c?a APEC t?i Hoa K? ?? ch?ng nh?n r?ng ch??ng trình b?o m?t toàn c?u c?a Cisco tuan th? H? th?ng Quy t?c B?o m?t Xuyên Biên gi?i (CBPR) c?a t? ch?c H?p tác Kinh t? Chau á - Thái Bình D??ng (APEC). CBPR cung c?p m?t khu?n kh? cho các t? ch?c ?? ??m b?o b?o v? th?ng tin cá nhan ???c chuy?n gi?a các n?n kinh t? APEC tham gia. B?n có th? tìm th?y thêm th?ng tin v? Khu?n kh? B?o m?t c?a APEC và CBPR t?i ?ay.

  Ch?ng nh?n c?a chúng t?i áp d?ng cho các quy trình kinh doanh trên các c? s? toàn c?u c?a chúng t?i có x? ly và chuy?n th?ng tin cá nhan t?i/t? các chi nhánh c?a chúng t?i trên toàn th? gi?i. ?? xem ch?ng nh?n c?a chúng t?i, vui lòng truy c?p trang xác th?c TRUSTe b?ng cách nh?p vào d?u niêm phong TRUSTe.

 • B?o v? Quy?n riêng t? t?i Chau ?u-Hoa K?

  Cisco tham gia vào và ?? ch?ng nh?n r?ng Cisco tuan th? Khu?n kh? B?o v? Quy?n riêng t? c?a Chau ?u-Hoa K?. Cisco cam k?t x? ly t?t c? các d? li?u cá nhan nh?n ???c t? các n??c thành viên c?a Liên minh chau ?u (EU), d?a trên Khu?n kh? B?o v? Quy?n riêng t?, theo Nguyên t?c hi?n hành c?a Khu?n kh?. ?? tìm hi?u thêm v? Khu?n kh? B?o v? Quy?n riêng t?, h?y truy c?p trang web v? B?o v? Quy?n riêng t? c?a B? Th??ng m?i Hoa K?.TRUSTe

   

  Cisco ch?u trách nhi?m x? ly d? li?u cá nhan nh?n ???c, theo Khu?n kh? B?o v? Quy?n riêng t?, và sau ?ó chuy?n cho bên th? ba ho?t ??ng nh? m?t ??i ly thay m?t cho Cisco. Cisco tuan th? Nguyên t?c B?o v? Quy?n riêng t? cho t?t c? ho?t ??ng chuy?n d? li?u cá nhan trong t??ng lai t? Liên minh chau ?u, bao g?m các ?i?u kho?n v? trách nhi?m pháp ly khi chuy?n d? li?u trong t??ng lai. Trong m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh, Cisco có th? ???c yêu c?u ti?t l? d? li?u cá nhan ?? ?áp ?ng các yêu c?u h?p pháp c?a c? quan c?ng quy?n, bao g?m ?áp ?ng các yêu c?u v? th?c thi lu?t pháp ho?c an ninh qu?c gia.

  ??i v?i d? li?u cá nhan ???c nh?n ho?c chuy?n theo Khu?n kh? B?o v? Quy?n riêng t?, Cisco tuan th? các quy?n h?n th?c thi quy ??nh c?a ?y ban Th??ng m?i Liên bang Hoa K?.

 • Ch?ng nh?n ch??ng trình ??m b?o An toàn Hoa K?-Th?y S?

  Cisco ???c ch?ng nh?n theo khu?n kh? ch??ng trình ??m b?o An toàn c?a Hoa K?-Th?y S? nh? quy ??nh c?a B? Th??ng m?i Hoa K? v? vi?c thu th?p, s? d?ng, x? ly và l?u gi? d? li?u cá nhan t? các qu?c gia thành viên c?a Liên minh chau ?u và Th?y S?. ?? tìm hi?u thêm v? ch??ng trình ??m b?o An toàn và xem ch?ng nh?n c?a Cisco, h?y nh?p vào ?ay.

 • Quy t?c Ràng bu?c Doanh nghi?p c?a Chau ?u - Quy t?c ?i?u ch?nh

  Các chính sách và ch??ng trình b?o m?t toàn c?u c?a Cisco ?? ???c các c? quan qu?n ly chính sách c?a Hà Lan, Ba Lan, Tay Ban Nha và các c? quan qu?n ly chính sách có liên quan khác c?a Chau ?u phê duy?t vì ch??ng trình này cung c?p các bi?n pháp an toàn thích h?p ?? b?o v? quy?n riêng t?, quy?n c? b?n và quy?n t? do c?a cá nhan khi trao ??i th?ng tin cá nhan ???c b?o v? theo lu?t pháp c?a Chau ?u. Quy t?c Ràng Bu?c Doanh nghi?p c?a Cisco - Quy t?c ?i?u ch?nh (BCR-C) nêu r? r?ng các ho?t ??ng trao ??i th?ng tin cá nhan ? Chau ?u do Cisco toàn c?u th?c hi?n ??u ???c h??ng l?i t? các bi?n pháp an toàn thích h?p này.

  B?n có th? tìm th?y b?n sao c?a BCR-C t?i ?ay. Ngoài ra, b?n có th? tìm th?y thêm th?ng tin v? BCR t?i ?ay.

N?u b?n có lo ng?i v? quy?n riêng t? ch?a ???c gi?i quy?t liên quan ??n d? li?u cá nhan ???c Cisco x? ly ho?c chuy?n theo CBPR, khu?n kh? B?o v? Quy?n riêng t? và/ho?c ??m b?o An Toàn c?a Hoa K?-Th?y S? mà Cisco ch?a gi?i quy?t th?a ?áng, xin vui lòng liên h? (mi?n phí) v?i nhà cung c?p gi?i pháp cho tranh ch?p v?i bên th? ba có tr? s? t?i Hoa K? b?ng cách nh?p vào ?ay. Trong m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh ???c m? t? ??y ?? h?n trên trang web B?o v? Quy?n riêng t?, b?n có quy?n yêu c?u phan x? b?ng tr?ng tài ràng bu?c khi ?? th?c hi?n h?t các th? t?c gi?i quy?t tranh ch?p khác.

Quy?n ??i v?i Quy?n riêng t? c?a b?n t?i California

Theo B? lu?t Dan s? c?a California § 1798.83, c?ng dan t?i Bang California có quy?n yêu c?u các c?ng ty ti?n hành kinh doanh t?i California cung c?p danh sách t?t c? các bên th? ba mà c?ng ty ?? ti?t l? th?ng tin cá nhan trong n?m tr??c ?ó cho các m?c ?ích ti?p th? tr?c ti?p. Ngoài ra, lu?t pháp quy ??nh r?ng n?u c?ng ty có chính sách quy?n riêng t? cung c?p l?a ch?n ??ng y ho?c kh?ng ??ng y cho bên th? ba (nh? nhà qu?ng cáo) s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a b?n cho các m?c ?ích ti?p th? thì c?ng ty ?ó có th? cung c?p cho b?n th?ng tin v? cách th?c hi?n các tùy ch?n ti?t l? c?a b?n.

Cisco có ?? t? cách ?? ??a ra tùy ch?n thay th?. Chúng t?i có tuyên b? quy?n riêng t? toàn di?n và cung c?p cho b?n th?ng tin chi ti?t v? cách b?n có th? ch?n ??ng y ho?c kh?ng ??ng y cho bên th? ba s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a mình cho các m?c ?ích ti?p th? tr?c ti?p. Do ?ó, chúng t?i kh?ng b?t bu?c ph?i l?u gi? ho?c ti?t l? danh sách các bên th? ba ?? nh?n ???c th?ng tin cá nhan c?a b?n cho các m?c ?ích ti?p th? trong n?m tr??c ?ó.

N?u b?n là c?ng dan t?i California và yêu c?u th?ng tin v? cách th?c hi?n các l?a ch?n ti?t l? c?a bên th? ba, vui lòng g?i yêu c?u c?a b?n cho chúng t?i qua email.

Cách Liên h? v?i Chúng t?i

Chúng t?i coi tr?ng y ki?n c?a b?n. N?u b?n có th?c m?c ho?c nh?n xét liên quan t?i Tuyên b? Quy?n riêng t? này, vui lòng g?i email cho nhóm qu?n ly quy?n riêng t? c?a chúng t?i theo ??a ch? privacy@cisco.com.

C?p nh?t Tuyên b? Quy?n riêng t? này c?a Cisco

??i khi, chúng t?i có th? c?p nh?t Tuyên b? Quy?n riêng t? này. N?u chúng t?i s?a ??i Tuyên b? Quy?n riêng t?, chúng t?i s? ??ng phiên b?n s?a ??i ? ?ay cùng v?i ngày s?a ??i ???c c?p nh?t. B?n ??ng y truy c?p các trang này theo ??nh k? ?? bi?t và xem l?i m?i n?i dung s?a ??i ?ó. N?u chúng t?i thay ??i tài li?u ??i v?i Tuyên b? Quy?n riêng t?, chúng t?i c?ng có th? th?ng báo cho b?n b?ng các ph??ng pháp khác tr??c khi các thay ??i có hi?u l?c, ch?ng h?n nh? b?ng cách ??ng th?ng báo lên trang web c?a chúng t?i ho?c g?i th?ng báo cho b?n. B?ng cách ti?p t?c s? d?ng trang web c?a chúng t?i sau khi các n?i dung s?a ??i ?ó có hi?u l?c, b?n ch?p nh?n và ??ng y v?i n?i dung s?a ??i và s? tuan theo n?i dung s?a ??i ?ó.

Tuyên b? Quy?n riêng t? c?a Cisco ?? ???c s?a ??i và ??ng k? t? ngày 5 Tháng 5 n?m 2018.

Nh?p vào ?ay ?? xem phiên b?n tr??c c?a tuyên b? quy?n riêng t?.

Tuyên b?? Quy?n riêng t?

Tóm t?tCách Liên h? v?i Chúng t?i

Email: privacy@cisco.com

G?i th? qua ???ng b?u ?i?n: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

成版人性视频app-亚洲做性视频在线观看