Ave?i cont?

 •   Con?inut personalizat
 •   Produsele dvs. ?i asisten?a

Ave?i nevoie de un cont?

Crea?i un cont

Declara?ia de confiden?ialitate Cisco online

Centrul pentru ?ncredere ?i transparen??

Cisco se angajeaz? s? men?in? sisteme avansate de protec?ie pentru clien?ii no?tri, pentru produsele noastre ?i pentru compania noastr?. Credem ?n consolidarea ?i men?inerea ?ncrederii, ?n reducerea riscului ?i ?n a face ceea ce este corect.

Cisco Systems, Inc. ?i filialele sale (denumite colectiv ?Cisco”) se angajeaz? s? v? protejeze confiden?ialitatea ?i s? v? ofere o experien?? pozitiv? pe site-urile noastre web ?i cand utiliza?i produsele ?i serviciile noastre (?Solu?ia” sau ?Solu?iile”).

Declara?ia de confiden?ialitate este valabil? pentru site-urile web ?i Solu?iile Cisco pe care se afi?eaz? un link c?tre aceast? Declara?ie ?i descrie modul ?n care gestion?m informa?iile personale ?i op?iunile disponibile pentru dvs. cu privire la colectarea, utilizarea, accesul ?i modul ?n care pute?i actualiza ?i corecta informa?iile dvs. personale. Pute?i g?si informa?ii suplimentare despre practicile noastre legate de informa?iile personale ?n descrierea ofertelor, ?n declara?iile de confiden?ialitate suplimentare sau ?n notific?rile furnizate ?nainte sau la momentul colect?rii datelor. Anumite site-uri web Cisco pot avea propria declara?ie de confiden?ialitate, ?n care se descrie modul ?n care gestion?m informa?iile personale special pentru site-urile web respective. ?n m?sura ?n care o notificare furnizat? la momentul colect?rii sau declara?ia de confiden?ialitate specific? Solu?iei sau unui site web intr? ?n conflict cu aceast? Declara?ie de confiden?ialitate, respectiva notificare sau respectiva declara?ie de confiden?ialitate suplimentar? are ?ntaietate.

Colectarea informa?iilor dvs. personale

Este posibil s? colect?m date, inclusiv informa?ii personale, despre dvs. atunci cand utiliza?i site-urile noastre web sau Solu?iile noastre ?i interac?iona?i cu noi. ?Informa?ii personale” ?nseamn? toate informa?iile care pot fi utilizate pentru a v? identifica personal ?i pot include numele, adresa, adresa de e-mail, num?rul de telefon, informa?iile de conectare (num?rul contului, parola), preferin?ele de marketing, informa?iile contului re?elei de socializare sau num?rul cardului cu care efectua?i pl??ile. ?n cazul ?n care conect?m alte date cu informa?iile dvs. personale, vom trata respectivele date conectate ca informa?ii personale. De asemenea, colect?m informa?ii personale din surse ter?e de ?ncredere ?i angaj?m ter?e p?r?i s? colecteze informa?ii personale pentru noi.

Colect?m informa?ii personale din diverse motive, cum ar fi:

 • procesarea comenzii dvs., inclusiv tranzac?iile de plat?;
 • furnizarea unui abonament la un buletin de ?tiri;
 • trimiterea comunic?rilor de marketing;
 • crearea unui cont;
 • permiterea utiliz?rii anumitor caracteristici ale Solu?iilor noastre;
 • personalizarea experien?ei dvs.;
 • furnizarea de servicii pentru clien?i;
 • gestionarea cererilor de angajare;
 • colectarea informa?iilor ?n timpul proceselor de administrare a testelor atunci cand v? este administrat un test de certificare prin computer.

Noi ?i p?r?ile ter?e pe care le angaj?m putem combina informa?iile pe care le colect?m de la dvs. ?n timp ?i de pe toate site-urile web ?i Solu?iile noastre cu informa?iile ob?inute din alte surse. Acest lucru ne ajut? s? ?mbun?t??im precizia general? ?i caracterul complet ale informa?iilor ?i s? adapt?m mai bine modul ?n care interac?ion?m cu dvs.

Dac? alege?i s? furniza?i companiei Cisco informa?iile personale ale unei p?r?i ter?e (cum ar fi numele, e-mailul ?i num?rul de telefon), declara?i faptul c? de?ine?i permisiunea respectivei ter?e p?r?i pentru a face acest lucru. Un exemplu ar fi redirec?ionarea materialelor de referin?? sau de marketing c?tre un prieten sau recomand?ri pentru un post. Ter?ele p?r?i se pot dezabona de la comunic?rile viitoare, urmand linkul furnizat ?n mesajul ini?ial sau contactand privacy@cisco.com. ?n anumite cazuri, Cisco sau p?r?ile ter?e contractate de noi pot colecta automat date prin intermediul modulelor cookie, al jurnalelor web, al semnalizatoarelor web ?i al altor aplica?ii similare. Aceste informa?ii sunt utilizate pentru a ?n?elege mai bine ?i pentru a ?mbun?t??i utilizarea, performan?a ?i eficien?a site-ului web ?i pentru a ajuta la adaptarea con?inutului sau a ofertelor care v? sunt destinate. Pentru mai multe informa?ii, citi?i sec?iunea ?Modulele cookie ?i alte tehnologii web“ de mai jos.

Utilizarea informa?iilor dvs. personale

Putem utiliza informa?iile dvs. personale pentru a ne desf??ura activitatea, pentru a oferi, a ?mbun?t??i ?i a personaliza site-urile web sau Solu?iile, pentru a trimite comunic?ri de marketing ?i de alt tip ?n leg?tur? cu activitatea noastr? ?i pentru alte scopuri legitime, permise de legea aplicabil? Modalit??ile prin care putem utiliza informa?iile personale includ:

 • oferirea unei Solu?ii pe care a?i solicitat-o;
 • analizarea, sus?inerea ?i ?mbun?t??irea Solu?iilor noastre ?i a experien?ei dvs. online;
 • personalizarea site-urilor web, a buletinelor de ?tiri ?i a altor comunic?ri;
 • administrarea ?i procesarea examenelor dvs. de certificare;
 • trimiterea de comunic?ri c?tre dvs., inclusiv ?n scop de marketing ?i pentru satisfac?ia clien?ilor, fie direct, din partea Cisco, fie din partea partenerilor no?tri.

Pute?i edita oricand preferin?ele dvs. de comunicare. Consulta?i sec?iunea Op?iunile dvs. ?i selectarea preferin?elor de comunicare de mai jos.

Accesul la informa?iile personale ?i corectitudinea acestora

Avem nevoie de ajutorul dvs. pentru a v? men?ine informa?iile corecte ?i la zi. V? oferim numeroase op?iuni de accesare, corectare, eliminare sau ?tergere a informa?iilor personale:

 • Pute?i vizualiza sau modifica online informa?iile dvs. personale ?i preferin?ele asociate cu Cisco.com cu ajutorul Instrumentului Cisco pentru managementul profilului.
 • Anumite entit??i Cisco pot ac?iona sau pot fi considerate drept?controlori de date“. Cand o entitate Cisco ac?ioneaz? ca un controlor de date, pute?i s? v? exercita?i drepturile de accesare ?i s? solicita?i corec?ii, elimin?ri sau dezactiv?ri conform legilor aplicabile pentru protec?ia datelor direct de la respectiva entitate Cisco, dup? cum este descris ?n documenta?ia specific? pentru Solu?ie.
 • Dac? ave?i nevoie de ajutor suplimentar pentru accesarea, corectarea, eliminarea sau ?tergerea informa?iilor dvs. personale, nu ezita?i s? ne contacta?i direct. Depunem toate eforturile s? onor?m solicit?rile rezonabile de accesare, ?tergere, actualizare, eliminare sau corectare a datelor. Vom r?spunde la solicitarea dvs. ?n termen de 30 de zile. Dac? nu v? putem onora solicitarea, v? vom oferi o explica?ie.

Op?iunile dvs. ?i selectarea preferin?elor de comunicare

V? oferim op?iunea de a primi diverse informa?ii asociate cu Solu?iile noastre. V? pute?i gestiona preferin?ele de comunicare prin urm?toarele metode:

 • urmand instruc?iunile incluse ?n fiecare e-mail promo?ional primit de la noi pentru a v? dezabona de la respectivul tip de coresponden??;
 • trimi?andu-ne un mesaj prin e-mail sau prin po?t? la: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Include?i numele dvs., adresa dvs. de e-mail ?i detaliile relevante pentru materialele pe care nu mai dori?i s? le primi?i.
 • Pentru serviciul de mesaje scurte (?Servicii SMS”), prin r?spunderea la mesajul SMS pe care l-a?i primit cu ?STOP”, ?END” sau ?QUIT”.

Aceste op?iuni nu se aplic? la primirea comunic?rilor de servicii obligatorii, considerate ca parte a anumitor Solu?ii ?i pe care le pute?i primi periodic, exceptand cazul ?n care anula?i abonamentul la Solu?ia respectiv?, ?n conformitate cu termenii ?i condi?iile aplicabile. Cu permisiunea dvs., putem s? partaj?m informa?iile dvs. personale cu partenerii de afaceri sau cu distribuitorii companiei Cisco, pentru ca ace?tia s? v? poat? partaja informa?ii despre produsele sau serviciile care v-ar putea interesa. Pentru a renun?a la partajarea informa?iilor cu ter?e p?r?i ?n scopurile lor de marketing, face?i clic aici.

Cand utiliza?i site-urile noastre web sau cand ne furniza?i informa?ii personale, sunte?i de acord ca noi s? comunic?m cu dvs. prin mijloace electronice, ?n leg?tur? cu probleme de securitate, de confiden?ialitate ?i administrative referitoare la utilizarea de c?tre dvs. a site-urilor web. De exemplu, dac? afl?m despre o ?nc?lcare a sistemului de securitate, putem ?ncerca s? v? anun??m prin mijloace electronice, prin postarea unei notific?ri pe site-urile noastre web, trimi?andu-v? un e-mail sau contactandu-v? ?n alt mod.

Partajarea informa?iilor dvs. personale

Putem partaja informa?iile dvs. personale cu p?r?ile ter?e pentru a ne desf??ura activitatea, pentru a oferi, a ?mbun?t??i ?i a personaliza Solu?iile, pentru a trimite comunic?ri de marketing ?i de alt tip ?n leg?tur? cu activitatea noastr? ?i pentru alte scopuri legitime, permise de legea aplicabil? sau cu acordul dvs.

Putem partaja informa?iile personale ?n urm?toarele moduri:

 • ?n cadrul Cisco sau cu oricare dintre filialele noastre mondiale, ?n scopul proces?rii sau stoc?rii datelor;
 • cu partenerii de afaceri sau cu comercian?ii Cisco, astfel ?ncat ace?tia s? poat? partaja cu dvs. informa?ii legate de produsele sau serviciile lor; Pentru a renun?a la partajarea informa?iilor de c?tre Cisco cu ter?e p?r?i ?n scopurile lor de marketing, face?i clic aici.
 • cu partenerii de afaceri, cu furnizorii de servicii, cu agen?ii ter?i autoriza?i sau cu contractorii, pentru furnizarea unei Solu?ii, unui serviciu solicitat sau a unei tranzac?ii solicitate. Exemplele includ, f?r? limitare: procesarea comenzilor ?i a tranzac?iilor cu carduri de credit, g?zduirea site-urilor web, g?zduirea ?nregistr?rii pentru seminare, asistarea eforturilor legate de vanz?ri sau asisten?a postvanzare ?i furnizarea de asisten?? pentru clien?i.
 • ?n leg?tur? cu sau ?n timpul negocierilor aferente unei fuzion?ri, unei vanz?ri de bunuri ale companiei, unei consolid?ri sau restructur?ri, unei finan??ri sau achizi?ii – integrale sau par?iale – a activit??ii noastre de c?tre alt? companie;
 • ca r?spuns la o solicitare de informa?ii din partea unei autorit??i competente, ?n cazul ?n care consider?m c? dezv?luirea se face sau este solicitat? ?n conformitate cu legea, reglement?rile sau procesul legal aplicabil;
 • cu organele de ordine, cu autorit??ile guvernamentale sau cu alte p?r?i ter?e, dup? cum este necesar, pentru a respecta procesele legale sau pentru a respecta cerin?ele de securitate na?ionale; ?i pentru protejarea drepturilor, propriet??ii sau siguran?ei companiei Cisco, ale partenerilor s?i de afaceri, ale dvs. sau ale altor persoane sau dup? cum se stipuleaz? ?n legea ?n vigoare;
 • ?ntr-o form? agregat?, anonim? ?i/sau neidentificabil?, care nu poate servi la identificarea dvs. prin mijloace rezonabile.
 • dac? v? notific?m ?n alt mod ?i dvs. sunte?i de acord cu partajarea.

Securitatea informa?iilor dvs. personale

Inten?ion?m s? protej?m informa?iile personale pe care ni le ?ncredin?a?i ?i s? le gestion?m ?n siguran??, ?n conformitate cu aceast? Declara?ie de confiden?ialitate. Cisco implementeaz? mijloace de protec?ie fizice, administrative ?i tehnice pentru a v? proteja informa?iile personale ?mpotriva acces?rii, utiliz?rii sau dezv?luirii neautorizate. De asemenea, solicit?m contractual ca furnizorii no?tri s? protejeze astfel de informa?ii ?mpotriva acces?rii, utiliz?rii ?i dezv?luirii neautorizate Cu toate acestea, pe internet, siguran?a nu se poate garanta ?n propor?ie de 100%, iar noi nu putem s? asigur?m sau s? garant?m securitatea informa?iilor personale pe care ni le furniza?i.

Re?inerea informa?iilor dvs. personale

Vom re?ine informa?iile dvs. personale dup? cum este necesar pentru ?ndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. Vom re?ine ?i vom utiliza informa?iile dvs. personale dup? cum este necesar pentru a ne ?ndeplini obliga?iile de afaceri, obliga?iile legale, pentru a rezolva disputele, pentru a ne proteja bunurile ?i pentru a desf??ura contractele.

Utilizarea modulelor cookie ?i a altor tehnologii web

La fel ca numeroase alte site-uri web, Cisco utilizeaz? instrumente de colectare automat? a datelor, cum ar fi modulele cookie, linkurile web ?ncorporate ?i semnalizatoarele web. Aceste instrumente colecteaz? anumite informa?ii standard pe care browserul dvs. le trimite c?tre site-ul nostru. Printre exemple se num?r? tipul browserului dvs. ?i adresa site-ului de pe care a?i ajuns la site-ul nostru.

De asemenea, acestea pot colecta informa?ii despre:

 • Adresa dvs. de Internet Protocol (IP). Aceasta este un num?r alocat automat calculatorului sau dispozitivului dvs. de fiecare dat? cand v? conecta?i la Internet. Este o adres? unic? alocat? de furnizorul de servicii de Internet sau de departamentul IT pe o re?ea TCP/IP. Printre altele, adresa IP le permite serverelor web s? localizeze ?i s? identifice dispozitivul dvs.
 • Comportamentul secven?ei de clicuri. Aceasta include, de exemplu, paginile pe care le vizualiza?i ?i linkurile pe care face?i clic. Aceste instrumente fac ca vizitele dvs. pe site-ul nostru web s? fie mai simple, mai eficiente ?i mai valoroase, oferindu-v? o experien?? personalizat? ?i recunoscandu-v? cand reveni?i. Afla?i mai multe informa?ii despre modul ?n care utiliz?m instrumentele automate de colectare a datelor, cum ar fi modulele cookie ?i widgeturile.

Afla?i cum v? pute?i actualiza op?iunile privind aceste instrumente.

Site-ul nostru include widgeturi. Widgeturile sunt miniprograme interactive care ruleaz? pe site-ul nostru pentru a furniza diverse servicii de la alte companii. Printre exemple se num?r? afi?area de ?tiri, opinii, videoclipuri ?i multe altele. Informa?iile personale, cum ar fi adresa de e-mail, pot fi colectate cu ajutorul widgeturilor. Widgeturile pot configura modulele cookie pentru a le determina s? func?ioneze corect. Informa?iile colectate de widgeturi fac obiectul politicii de confiden?ialitate a companiei care le-a creat.

Unele browsere web v? pot oferi op?iunea de a activa caracteristica ?f?r? monitorizare” care transmite semnale c?tre site-ul web pe care ?l vizita?i, indicand faptul c? nu dori?i s? v? fie monitorizate activit??ile online. Acest lucru este diferit de blocarea sau ?tergerea modulelor cookie, deoarece browserele care au func?ia ?f?r? monitorizare“ activat? pot s? accepte ?n continuare module cookie.

?n prezent, nu exist? niciun standard ?n domeniu referitor la modul ?n care companiile ar trebui s? r?spund? la semnalele ?f?r? monitorizare“, cu toate c? e posibil s? fie dezvoltat unul ?n viitor. ?n prezent, site-urile Cisco nu recunosc ?i nu r?spund la semnalele ?f?r? monitorizare“. Dac? vom face acest lucru ?n viitor, vom descrie procedura ?n aceast? Declara?ie de confiden?ialitate. Afla?i mai multe informa?ii despre func?ia ?f?r? monitorizare“.

?ncheiem parteneriate cu ter?e p?r?i pentru a afi?a materiale publicitare pe site-ul nostru sau pentru a ne gestiona materialele publicitare pe alte site-uri. Partenerii no?tri ter?? parte pot utiliza module cookie sau tehnologii similare pentru a v? trimite materiale publicitare ?n func?ie de activit??ile dvs. de r?sfoire ?i de interese. Pute?i renun?a la primirea de materiale publicitare.

Cum pute?i renun?a la publicitatea ?n func?ie de interese:

Not?: anun?urile generice, nepersonalizate vor continua s? se afi?eze.

Site-urile web conectate

Putem furniza linkuri c?tre alte site-uri web ?i servicii ter?e, care nu se afl? sub controlul nostru ?i care nu sunt acoperite de aceast? Declara?ie de confiden?ialitate. V? ?ncuraj?m s? examina?i declara?iile de confiden?ialitate postate pe respectivele site-uri web (?i pe toate site-urile web) pe care le vizita?i.

Forumurile ?i camerele de chat

Dac? participa?i la un forum de discu?ii sau la o camer? de chat pe un site web Cisco, trebuie s? ?ti?i c? informa?iile pe care le furniza?i acolo (de exemplu, profilul dvs. public) vor fi puse la dispozi?ia publicului larg ?i ar putea fi utilizate pentru a v? contacta, pentru a v? trimite mesaje nesolicitate sau pentru alte scopuri care nu se afl? sub controlul companiei Cisco sau al dvs. De asemenea, re?ine?i c? forumurile ?i camerele de chat individuale pot avea reguli ?i condi?ii suplimentare. Cisco nu este responsabil? pentru informa?iile personale sau pentru orice alte informa?ii pe care alege?i s? le trimite?i ?n cadrul acestor forumuri. Pentru a solicita eliminarea informa?iilor dvs. personale de pe blogul nostru sau din forumul comunit??ii, contacta?i-ne la privacy@cisco.com. ?n anumite cazuri, este posibil s? nu putem elimina informa?iile dvs. personale, caz ?n care v? vom informa cu privire la motivul pentru care nu putem face acest lucru.

Confiden?ialitatea copiilor

Cisco ?ncurajeaz? p?rin?ii ?i tutorii s? se implice ?n mod activ ?n activit??ile online ale copiilor lor. Cisco nu colecteaz? inten?ionat informa?ii personale de la copii, f?r? acordul corespunz?tor din partea p?rin?ilor sau al tutorilor. ?n cazul ?n care considera?i c? am colectat, f?r? acordul persoanelor corespunz?toare, informa?ii personale de la o persoan? sub limita minim? de varst? legal? aplicabil? ?n ?ara dvs., v? rug?m s? ne informa?i prin metodele descrise ?n sec?iunea Contacta?i-ne. Vom lua prompt m?surile necesare pentru a investiga ?i remedia problema.

Acordul pentru transferul, procesarea ?i stocarea informa?iilor personale

Avand ?n vedere faptul c? Cisco este o organiza?ie global?, este posibil s? transfer?m informa?iile dvs. personale c?tre Cisco din Statele Unite ale Americii, c?tre orice filial? Cisco din lume sau c?tre p?r?i ter?e ?i c?tre partenerii de afaceri din diferite ??ri, conform descrierii de mai sus. Prin utilizarea site-urilor noastre web ?i a Solu?iilor noastre sau prin furnizarea oric?ror informa?ii personale c?tre noi, sunte?i de acord cu transferul, procesarea ?i stocarea respectivelor informa?ii ?n afara ??rii dvs. de re?edin??, unde standardele de protec?ie a datelor pot fi diferite.

Cisco protejeaz? ?i permite transferul informa?iilor personale la nivel global ?n cateva moduri:

 • Certificarea APEC privind confiden?ialitatea

  Agentul U.S. APEC Accountability a certificat faptul c? programul global de confiden?ialitate Cisco respect? sistemul CBPR (Cross-Border Privacy Rules) al APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). CBPR ofer? un cadru pentru organiza?ii, pentru a asigura protec?ia informa?iilor personale transferate ?ntre economiile APEC participante. Pute?i g?si mai multe informa?ii despre cadrul de confiden?ialitate APEC ?i despre sistemul CBPR aici. Certificarea noastr? se aplic? pentru procesele de afaceri ?i pentru opera?iunile noastre globale, care proceseaz? ?i transfer? informa?ii personale c?tre/de la afilia?ii no?tri ?n ?ntreaga lume. Pentru a vedea certificarea noastr?, accesa?i pagina de validare f?cand clic pe marca TRUSTe.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • Scuturile de confiden?ialitate UE-SUA ?i Elve?ia-SUA

  Cisco particip? la ?i ?i-a certificat conformitatea cu Principiile ?i Acordurile cadru privind scuturile de confiden?ialitate UE-SUA ?i Elve?ia-SUA, stabilite de Ministerul Comer?ului SUA referitor la colectarea, utilizarea ?i p?strarea informa?iilor personale transferate din Uniunea European? (UE) ?i respectiv Elve?ia. Cisco se angajeaz? s? aplice principiile Acordurilor cadru tuturor datelor personale primite din ??rile membre ale Uniunii Europene ?i din Elve?ia, ?n conformitate cu Acordurile cadru privind scuturile de confiden?ialitate UE-SUA ?i Elve?ia-SUA. Dac? apare un conflict ?ntre termenii acestei Declara?ii de confiden?ialitate ?i Principiile scuturilor de confiden?ialitate, Principiile scuturilor de confiden?ialitate vor prevala. Pentru a afla mai multe despre aceste Acorduri cadru privind scuturile de confiden?ialitate, accesa?i site-ul privind scuturile de confiden?ialitate al Ministerului Comer?ului SUA. ?n baza acestor Acorduri cadru privind scuturile de confiden?ialitate, Cisco r?spunde pentru procesarea datelor personale pe care le prime?te ?i le transfer? mai departe unei ter?e p?r?i care ac?ioneaz? ca reprezentant ?n numele s?u. Cisco respect? Principiile scuturilor de confiden?ialitate pentru toate transferurile de date personale din UE ?i Elve?ia, inclusiv prevederile privind r?spunderea ?n caz de transfer. ?n anumite situa?ii, Cisco poate avea obliga?ia de a dezv?lui date personale ca r?spuns la solicit?rile legale emise de autorit??ile publice, inclusiv de a respecta solicit?rile privind securitatea na?ional? sau aplicarea legii. Cu privire la datele personale primite sau transferate conform cadrului Privacy Shield, Cisco se supune autorit??ilor de reglementare din S.U.A. (Federal Trade Commission).

  TRUSTe

   

 • Reguli corporative obligatorii ?n U.E. – Controlori

  Programul ?i politicile globale de confiden?ialitate Cisco au fost aprobate de c?tre autorit??ile de reglementare privind confiden?ialitatea din ??rile de Jos, Polonia, Spania ?i din alte ??ri relevante, deoarece furnizeaz? o protec?ie adecvat? privind drepturile ?i libert??ile fundamentale de confiden?ialitate individuale pentru transferul de informa?ii personale protejate de legile europene. Regulile corporative obligatorii ?n U.E. – Controlori (BCR-C) prev?d faptul c? transferurile de informa?ii personale europene efectuate de c?tre Cisco ?n ?ntreaga lume beneficiaz? de protec?ie adecvat?.

  O copie a prevederilor BCR-C poate fi g?sit? aici. Mai multe informa?ii despre BCR pot fi g?site aici.

Dac? ave?i o problem? de confiden?ialitate r?mas? nesolu?ionat?, referitoare la datele personale procesate sau transferate de Cisco ?n baza sistemului CBPR ?i/sau a Scutului de confiden?ialitate pe care Cisco nu a tratat-o ?n mod adecvat, contacta?i (gratuit) furnizorul nostru ter?? parte din SUA pentru solu?ionarea disputelor, f?cand clic aici. ?n anumite condi?ii, descrise detaliat pe site-ul web privind sfera de confiden?ialitate, ave?i dreptul de a solicita arbitraj cu efect obligatoriu, atunci cand alte proceduri de remediere a disputelor au e?uat.

Drepturile la confiden?ialitate conform statului California

Locuitorii statului California, ?n baza Codului Civil al Californiei, nr. 1798.83, au dreptul s? solicite companiilor care desf??oar? activit??i ?n California o list? a tuturor p?r?ilor ter?e c?rora compania le-a dezv?luit informa?iile personale ?n anul precedent, ?n scop de marketing direct. Alternativ, ?n legisla?ie se stipuleaz? c?, ?n cazul ?n care compania are o politic? de confiden?ialitate care ofer? fie posibilitatea de renun?are, fie de optare ?n ceea ce prive?te utilizarea informa?iilor dvs. personale de c?tre p?r?i ter?e (cum ar fi agen?ii de publicitate) ?n scopuri de marketing, ?n locul listei men?ionate, compania v? poate furniza informa?ii referitoare la modul ?n care v? pute?i exercita op?iunile legate de dezv?luire.

Cisco se ?ncadreaz? ?n aceast? op?iune alternativ?. Avem o declara?ie de confiden?ialitate cuprinz?toare ?i v? oferim detalii despre modul ?n care pute?i opta pentru sau renun?a la utilizarea informa?iilor dvs. personale de c?tre p?r?ile ter?e ?n scop de marketing direct. Prin urmare, nu suntem obliga?i s? p?str?m sau s? dezv?luim o list? de p?r?i ter?e care au primit informa?iile dvs. personale ?n scop de marketing ?n anul precedent.

Dac? locui?i ?n California ?i solicita?i informa?ii privind modul ?n care pute?i exercita dreptul la op?iune privind divulgarea informa?iilor c?tre ter?e p?r?i, v? rug?m s? ne trimite?i prin e-mail solicitarea dvs.

Metode de contact

Apreciem opiniile dvs. Dac? ave?i ?ntreb?ri sau comentarii referitoare la aceast? Declara?ie de confiden?ialitate, v? rug?m s? trimite?i un e-mail c?tre echipa noastr? pentru confiden?ialitate la privacy@cisco.com.

Actualiz?rile Declara?iei de confiden?ialitate Cisco

Periodic, putem actualiza aceast? Declara?ie de confiden?ialitate. Dac? modific?m Declara?ia de confiden?ialitate, vom posta versiunea revizuit? aici, cu data actualizat? a revizuirii. Sunte?i de acord s? accesa?i aceste pagini periodic pentru a lua la cuno?tin?? toate aceste revizuiri. Dac? modific?m ?n mod substan?ial Declara?ia de confiden?ialitate, ?nainte ca modific?rile s? intre ?n vigoare, este posibil s? v? ?n?tiin??m ?i prin alte mijloace, de exemplu, prin postarea unei notific?ri pe site-urile noastre web sau prin trimiterea unei notific?ri c?tre dvs. ?n cazul ?n care continua?i s? utiliza?i site-ul nostru web dup? astfel de revizuiri, accepta?i ?i sunte?i de acord cu revizuirile ?i cu respectarea acestora.

Declara?ia de confiden?ialitate Cisco a fost revizuit? ?i postat? la data de 20 aprilie 2018.

Face?i clic aici pentru a accesa versiunea anterioar? a declara?iei de confiden?ialitate.

Declara?ie de confiden?ialitate

RezumatMetode de contact

E-mail: privacy@cisco.com

Po?t?: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 S.U.A.

成版人性视频app-亚洲做性视频在线观看