Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawarto??
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

O?wiadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online

Centrum budowania zaufania i przejrzysto?ci

Cisco dba o utrzymanie silnych zabezpieczeń chroni?cych naszych klientów, produkty i firm?. Wierzymy w budowanie i utrzymanie zaufania, eliminowanie ryzyka i uczciwe post?powanie.

Cisco Systems, Inc., jej podmioty zale?ne (zwane ??cznie ?Cisco”) dbaj? o ochron? Twojej prywatno?ci i staraj? si? zapewni? pozytywne wra?enia z pobytu na naszych stronach i z korzystania z naszych produktów i us?ug (?Rozwi?zanie”, lub ?Rozwi?zania”).

Niniejsze O?wiadczenie o ochronie danych osobowych odnosi si? do stron internetowych i Rozwi?zań Cisco, które zawieraj? ??cze lub odniesienie do tego O?wiadczenia, i opisuje sposób, w jaki traktujemy dane osobowe, oraz udost?pniane Ci mo?liwo?ci w zakresie zbierania, wykorzystania oraz sposobu aktualizowania i poprawiania danych osobowych, a tak?e uzyskiwania do nich dost?pu. Dodatkowe informacje dotycz?ce naszych praktyk w zakresie danych osobowych mo?na znale?? w opisach ofert, dodatkowych o?wiadczeniach dotycz?cych ochrony prywatno?ci lub w zawiadomieniach przekazywanych przed zebraniem danych lub w momencie ich zbierania. Na okre?lonych stronach internetowych Cisco mog? znajdowa? si? odr?bne O?wiadczenia o ochronie danych osobowych, które opisuj? w jaki sposób traktujemy dane osobowe na tych konkretnych stronach. Je?li zawiadomienie przekazane w momencie zbierania informacji lub o?wiadczenie o ochronie danych osobowych odnosz?ce si? do konkretnej strony internetowej lub konkretnego Rozwi?zania s? sprzeczne z tre?ci? niniejszego O?wiadczenia, wówczas tre?? takiego szczególnego zawiadomienia lub o?wiadczenia ma moc wi???c?.

Zbieranie Twoich danych osobowych

Mo?emy zbiera? informacje dotycz?ce Ciebie, w tym dane osobowe, podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i Rozwi?zań oraz interakcji z nami. Dane osobowe to wszystkie informacje, które mog? s?u?y? do zidentyfikowania danej osoby. Mog? to by? imi? i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania (numer konta, has?o), preferencje marketingowe, nazwa konta w mediach spo?eczno?ciowych lub numer karty p?atniczej. Je?li powi??emy inne dane z Twoimi danymi osobowymi, wówczas te powi?zane dane tak?e b?dziemy traktowa? jako dane osobowe. Zbieramy tak?e dane osobowe od zaufanych podmiotów zewn?trznych i zlecamy zbieranie danych osobowych podmiotom zewn?trznym.

Zbieramy dane osobowe z wielu powodów, np.:

 • Przetwarzanie zamówienia, w tym transakcje p?atnicze.
 • zapisanie Ci? na newsletter;
 • wysy?anie wiadomo?ci marketingowych;
 • utworzenie konta;
 • umo?liwienie korzystania z okre?lonych funkcji naszych Rozwi?zań;
 • personalizacja kontaktu z nami;
 • ?wiadczenie obs?ugi klienta;
 • zarz?dzanie podaniem o prac?;
 • zbieranie informacji podczas procesu egzaminacyjnego, gdy otrzymujesz opracowany komputerowo test certyfikacyjny.

My oraz osoby trzecie, którym to zadanie zlecamy, mo?emy ??czy? informacje, które stopniowo uzyskujemy od Ciebie podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i Rozwi?zań, z informacjami uzyskiwanymi z innych ?róde?. Pomaga to nam zwi?kszy? ogóln? dok?adno?? i kompletno?? naszych stron internetowych, a tak?e lepiej dopasowywa? sposoby interakcji z Tob?.

Je?li zdecydujesz si? przekaza? Cisco dane osobowe osoby trzeciej (takie jak imi? i nazwisko, e-mail i numer telefonu), o?wiadczasz tym samym, ?e posiadasz upowa?nienie tej osoby w tym zakresie. Sytuacja taka dotyczy np. przekazywania znajomemu materia?ów referencyjnych lub marketingowych albo te? podawania referencji w procesie ubiegania si? o prac?. Osoby trzecie mog? zrezygnowa? z subskrypcji kolejnych wiadomo?ci, korzystaj?c z ??cza podanego w pierwszej wiadomo?ci lub pisz?c na adres privacy@cisco.com. W niektórych przypadkach Cisco i osoby trzecie mog? zbiera? dane automatycznie za po?rednictwem plików cookie (tzw. ciasteczek), dzienników WWW, sygna?ów nawigacyjnych i podobnych aplikacji. Informacje te s?u?? lepszemu rozpoznaniu i poprawie jako?ci u?ytkowania, parametrów i skuteczno?ci serwisu internetowego oraz dopasowaniu jego tre?ci i ofert do Twoich potrzeb. Wi?cej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie ?Pliki cookie i inne technologie internetowe” poni?ej.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Mo?emy wykorzystywa? Twoje dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez nas dzia?alno?ci oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwi?zań, wysy?ania wiadomo?ci marketingowych i innych wiadomo?ci dotycz?cych naszej dzia?alno?ci, a tak?e w innych celach dozwolonych obowi?zuj?cym prawem. Danych osobowych u?ywamy mi?dzy innymi do nast?puj?cych dzia?ań:

 • dostarczenie zamówionego Rozwi?zania;
 • analizowanie, wsparcie i ulepszanie naszych Rozwi?zań oraz Twojego pobytu na naszych stronach;
 • personalizacja stron internetowych, newsletterów i innych komunikatów;
 • administrowanie i przetwarzane Twoich egzaminów certyfikacyjnych;
 • wysy?anie Ci komunikatów, w tym na potrzeby marketingowe i badania zadowolenia klienta, bezpo?rednio przez Cisco lub przez naszych partnerów.

Masz prawo w dowolnym terminie zmieni? swoje preferencje w zakresie komunikacji. Przeczytaj punkt Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dost?p do Twoich danych osobowych i ich dok?adno??

Potrzebujemy Twojej pomocy, by posiadane przez nas Twoje dane osobowe by?y dok?adne i aktualne. Oferujemy wiele opcji dost?pu, poprawiania, ukrywania lub usuwania danych osobowych:

 • Dane osobowe zapisane na stronie Cisco.com i preferencje dotycz?ce dzia?ań online mo?na wy?wietli? lub edytowa? za pomoc? narz?dzia do zarz?dzania profilem Cisco.
 • Niektóre podmioty Cisco mog? odgrywa? rol? lub pe?ni? obowi?zki ?administratorów danych”. Gdy podmiot Cisco dzia?a jako administrator danych, mo?esz bezpo?rednio u tego podmiotu egzekwowa? swoje prawa do dost?pu do danych i wnioskowa? o ich poprawienie, ukrycie lub wy??czenie na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych, zgodnie z opisem w dokumentacji danego Rozwi?zania.
 • Je?li potrzebujesz dodatkowej pomocy w zwi?zku z uzyskiwaniem dost?pu do swoich danych osobowych, ich poprawianiem, ukrywaniem lub usuwaniem, skontaktuj si? z nami bezpo?rednio. Dok?adamy starań w dobrej wierze, aby realizowa? uzasadnione wnioski o dost?p do danych lub ich usuni?cie, uaktualnienie, ukrycie lub poprawienie. Odpowiemy na Twój wniosek w ci?gu 30 dni. Je?li nie b?dziemy w stanie zrealizowa? Twojego wniosku, podamy Ci stosowne wyja?nienie.

Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dajemy Ci mo?liwo?? selekcjonowania informacji dotycz?cych naszych Rozwi?zań. Mo?esz zarz?dza? swoimi preferencjami w tym zakresie w nast?puj?cy sposób:

 • stosownie do instrukcji podanych w ka?dym otrzymanym od nas e-mailu promocyjnym mo?esz wycofa? si? z udzia?u w konkretnej kampanii mailingowej.
 • Wysy?aj?c nam wiadomo?? e-mailem lub poczt? na adres: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Upewnij si?, ?e w wiadomo?ci podane jest Twoje imi? i nazwisko, adres e-mail, a tak?e których materia?ów nie chcesz ju? otrzymywa?.
 • W przypadku wiadomo?ci SMS (?Us?ug SMS”): odpowiadaj?c ?STOP”, ?END” lub ?QUIT” na otrzyman? wiadomo?? SMS.

Wybory te nie dotycz? powiadomień dotycz?cych us?ug ani innych wymaganych komunikatów, które uznaje si? za cz??? okre?lonych Rozwi?zań i które mo?esz okresowo otrzymywa?, chyba ?e przestaniesz u?ywa? Rozwi?zania lub zrezygnujesz z niego zgodnie z odpowiednimi warunkami. Za Twoj? zgod? mo?emy te? udost?pnia? Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco, aby mogli wysy?a? Ci informacje o potencjalnie interesuj?cych Ci? produktach lub us?ugach. Aby zastrzec udost?pnianie osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tutaj.

Korzystaj?c z naszych stron internetowych lub Rozwi?zań albo te? przekazuj?c nam dane osobowe, wyra?asz zgod? na nawi?zywanie przez nas z Tob? ??czno?ci elektronicznej dotycz?cej bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i spraw administracyjnych dotycz?cych korzystania przez Ciebie ze wspomnianych stron internetowych lub Rozwi?zań. Je?li na przyk?ad dowiemy si? o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, mo?emy próbowa? powiadomi? Ci? o tym elektronicznie, umieszczaj?c odpowiednie zawiadomienie na naszych stronach internetowych, wysy?aj?c Ci wiadomo?? e-mail lub kontaktuj?c si? z Tob? w inny sposób.

Udost?pnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mo?emy udost?pnia? osobom trzecim na potrzeby prowadzonej przez nas dzia?alno?ci oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych Rozwi?zań, wysy?ania wiadomo?ci marketingowych i innych wiadomo?ci dotycz?cych naszej dzia?alno?ci, a tak?e w innych celach dozwolonych obowi?zuj?cym prawem lub w innych przypadkach za Twoj? zgod?.

Mo?emy udost?pnia? dane osobowe:

 • wewn?trz Cisco i dowolnego podmiotu zale?nego Cisco na ?wiecie — na potrzeby przetwarzania lub przechowywania danych;
 • partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco — by mogli udost?pnia? Ci informacje o swoich produktach lub us?ugach. Aby zastrzec udost?pnianie przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tutaj.
 • partnerom biznesowym, dostawcom us?ug, upowa?nionym przedstawicielom b?d?cym osobami trzecimi lub wykonawcom — w celu dostarczenia zamówionego Rozwi?zania, wy?wiadczenia zamówionej us?ugi lub realizacji transakcji (do przyk?adów mo?na tu zaliczy? m.in. przetwarzanie zamówień i transakcji kart? kredytow?, hosting stron internetowych, rejestracja na seminaria, pomoc przy dzia?aniach powi?zanych ze sprzeda?? lub wsparcie posprzeda?owe i realizacja wsparcia dla klientów);
 • w zwi?zku z jakimkolwiek po??czeniem, sprzeda?? aktywów spó?ki, konsolidacj? lub restrukturyzacj?, finansowaniem lub nabyciem ca?o?ci lub cz??ci przedsi?biorstwa od innej spó?ki lub na jej rzecz, a tak?e w trakcie negocjacji w zwi?zku z powy?szymi;
 • w odpowiedzi na zapytanie o informacje wystosowane przez w?a?ciwe w?adze, je?li uwa?amy, ?e ujawnienie takie jest zgodne z obowi?zuj?cym prawem lub procedur? prawn? lub jest przez nie wymagane;
 • organom w?adzy wykonawczej, organom administracji państwowej lub innym osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to konieczne do zachowania zgodno?ci z procedur? prawn?, spe?nienia wymogów bezpieczeństwa narodowego albo te? ochrony praw, maj?tku lub bezpieczeństwa Cisco, partnerów biznesowych Cisco, Twojego i innych osób, lub w innym wymaganym prawem przypadku;
 • W zagregowanej, zanonimizowanej i/lub pozbawionej elementów pozwalaj?cych na identyfikacj? formie, której nie da si? u?y? w celu identyfikacji u?ytkownika.
 • w innym przypadku powiadomimy Ci? i poprosimy o wyra?enie zgody.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Chcemy chroni? powierzone nam dane osobowe i bezpiecznie je przetwarza? zgodnie z tre?ci? niniejszego O?wiadczenia o ochronie danych osobowych. Cisco stosuje fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia, których zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dost?pem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wymóg ochrony takich informacji przed nieautoryzowanym dost?pem, wykorzystaniem lub ujawnieniem zawieramy tak?e w umowach z naszymi dostawcami. Internet nie daje jednak 100% bezpieczeństwa i w zwi?zku z tym nie jeste?my w stanie zagwarantowa? bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujesz.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe stosownie do potrzeb w zwi?zku z celami ich zbierania. Twoje dane osobowe b?dziemy przechowywa? i wykorzystywa? w taki sposób, by spe?ni? wymagania zwi?zane z nasz? dzia?alno?ci? biznesow? oraz nasze zobowi?zania wobec prawa, rozwi?zywa? spory, chroni? nasz maj?tek i egzekwowa? postanowienia naszych umów.

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii internetowych

Podobnie jak na innych stronach internetowych na stronach Cisco u?ywamy automatycznych narz?dzi zbierania danych, takich jak pliki cookie, wbudowane ??cza internetowe i sygna?y nawigacyjne. Te narz?dzia gromadz? okre?lone standardowe informacje, które Twoja przegl?darka wysy?a do naszej strony internetowej. Do przyk?adów takich informacji nale?? typ przegl?darki oraz adres strony internetowej, z której u?ytkownik przeszed? na nasz? stron? internetow?.

Narz?dzia te mog? tak?e zbiera? nast?puj?ce informacje:

 • Twój adres IP. Jest to numer automatycznie przydzielany Twojemu komputerowi lub urz?dzeniu za ka?dym razem, gdy ??czysz si? z Internetem. To unikatowy adres przydzielany przez Twojego dostawc? us?ug internetowych lub dzia? IT w sieci TCP/IP. Adres IP umo?liwia mi?dzy innymi lokalizacj? i identyfikacj? Twojego urz?dzenia przez serwery WWW.
 • Nawigacja na stronach. S? to np. strony, które przegl?dasz, i ??cza, które klikasz. Te narz?dzia pozwalaj? u?atwi? Ci korzystanie z naszej strony internetowej, usprawni? ten proces, zwi?kszy? jego warto?? dla Ciebie, zapewni? zindywidualizowan? interakcj?, a tak?e rozpozna? Ci?, gdy wrócisz na nasz? stron?. Uzyskaj wi?cej informacji o tym, w jaki sposób u?ywamy automatycznych narz?dzi do zbierania danych, takich jak pliki cookie i wid?ety.

Dowiedz si?, jak zaktualizowa? swoje preferencje w odniesieniu do tych narz?dzi.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane s? wid?ety. Wid?ety to interaktywne miniprogramy dzia?aj?ce na naszej stronie internetowej i udost?pniaj?ce okre?lone us?ugi innych firm. Do przyk?adów wid?etów nale?? elementy wy?wietlaj?ce wiadomo?ci, komentarze, filmy itp. Wid?ety mog? s?u?y? do zbierania Twoich danych osobowych, takich jak adres e-mail. Wid?ety mog? te? zapisywa? pliki cookie, które umo?liwiaj? ich prawid?owe funkcjonowanie. Informacje zbierane przez wid?ety s? obj?te postanowieniami polityki ochrony danych osobowych firmy, która opracowa?a dany wid?et.

Niektóre przegl?darki WWW daj? Ci mo?liwo?? aktywowania funkcji ?nie ?led?”, która wysy?a do odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych sygna?, ?e nie chcesz, by twoje dzia?ania online by?y ?ledzone. Nie jest to jednoznaczne z blokowaniem ani usuwaniem plików cookie, poniewa? przegl?darki z aktywn? funkcj? ?nie ?led?” mog? mimo to akceptowa? takie pliki.

Nie istnieje obecnie ?aden standard bran?owy okre?laj?cy, jak firmy powinny reagowa? na sygna?y ?nie ?led?”, cho? mo?e on zosta? opracowany w przysz?o?ci. Strony internetowe Cisco nie rozpoznaj? obecnie sygna?ów ?nie ?led?” ani nie reaguj? na nie. Je?li w przysz?o?ci si? to zmieni, opiszemy to w naszym O?wiadczeniu o ochronie danych osobowych. Dowiedz si? wi?cej na temat funkcji ?nie ?led?”.

Wspó?pracujemy z partnerami zewn?trznymi w zakresie wy?wietlania reklam na naszej stronie internetowej lub zarz?dzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy zewn?trzni mog? u?ywa? plików cookie lub podobnych technologii, aby wy?wietla? Ci reklamy na podstawie Twoich zainteresowań i Twojej aktywno?ci w Internecie. Mo?esz zrezygnowa? z otrzymywania takich reklam.

Jak zrezygnowa? z reklam opartych na zainteresowaniach:

Uwaga: ogólne, niespersonalizowane reklamy nadal b?d? wy?wietlane.

??cza do stron internetowych

Na naszych stronach mog? znajdowa? si? ??cza do stron internetowych i us?ug podmiotów zewn?trznych, które pozostaj? poza nasz? kontrol? i nie s? obj?te tre?ci? niniejszego O?wiadczenia o ochronie danych osobowych. Zach?camy do lektury o?wiadczeń o ochronie danych osobowych opublikowanych na tych (i wszystkich innych odwiedzanych przez Ciebie) stronach internetowych.

Fora i pokoje czatowe

Je?li jeste? cz?onkiem forum dyskusyjnego, spo?eczno?ci lokalnej lub pokoju czatowego na stronie internetowej Cisco, musisz wiedzie?, ?e podawane przez Ciebie informacje (tzn. Twój profil publiczny) b?d? szeroko dost?pne dla innych osób i mog? by? wykorzystane do tego, by si? z Tob? kontaktowa?, wysy?a? niechciane wiadomo?ci, a tak?e w celach, nad którymi Cisco nie ma kontroli. Musisz tak?e pami?ta?, ?e na poszczególnych forach i w pokojach czatowych obowi?zywa? mog? dodatkowe warunki. Cisco nie odpowiada za dane osobowe lub inne informacje, które wysy?asz na takich forach. Aby z?o?y? wniosek o usuni?cie Twoich danych osobowych z naszego blogu lub forum spo?eczno?ciowego, skontaktuj si? z nami pod adresem privacy@cisco.com. W niektórych przypadkach usuni?cie Twoich danych mo?e okaza? si? niemo?liwe; w takiej sytuacji poinformujemy Ci? o tym i podamy jej uzasadnienie.

Poufno?? danych dzieci

Cisco zach?ca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w czynno?ciach wykonywanych przez ich podopiecznych online. Cisco nie zbiera ?wiadomie danych osobowych dzieci bez stosownej zgody rodziców lub opiekunów. Je?li uwa?asz, ?e bez uzyskania stosownej zgody zebrali?my dane osobowe od osoby uznawanej w Twoim kraju za niepe?noletni?, prosimy o tak? informacj? i kontakt w sposób opisany w punkcie Kontakt z nami — podejmiemy odpowiednie dzia?ania, aby zbada? i wyeliminowa? ten problem.

Zgoda na przekazanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Cisco jest organizacj? globaln? i dlatego mo?e zdarzy? si?, ?e przeka?emy Twoje dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innego podmiotu zale?nego Cisco w dowolnym miejscu na ca?ym ?wiecie lub do zlokalizowanych w ró?nych krajach osób trzecich i partnerów biznesowych w sposób opisany powy?ej. Korzystaj?c z naszych stron internetowych i Rozwi?zań lub przekazuj?c nam swoje dane osobowe (je?li zezwala na to obowi?zuj?ce prawo), zgadasz si? na ich przekazanie, przetwarzanie i przechowywanie poza Twoim krajem zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mog? by? inne.

Cisco chroni i umo?liwia przekazywanie danych osobowych na ca?ym ?wiecie na szereg sposobów:

 • Certyfikat APEC w zakresie ochrony danych osobowych

  Dzia?aj?cy w USA agent APEC potwierdza, ?e stosowany przez Cisco globalny program ochrony prywatno?ci jest zgodny z transgranicznym systemem zasad ochrony prywatno?ci (Cross-Border Privacy Rules System, CBPR) opracowanym przez Wspólnot? Gospodarcz? Azji i Pacyfiku (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC). System CBPR okre?la zasady wykorzystywane przez organizacje w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przekazywanych mi?dzy krajami nale??cymi do APEC. Wi?cej informacji o zasadach ochrony prywatno?ci stosowanych przez APEC oraz o systemie CBPR mo?na znale?? tutaj. Nasz certyfikat odnosi si? do procesów biznesowych w naszych globalnych oddzia?ach zajmuj?cych si? przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przesy?aniem od/do naszych podmiotów stowarzyszonych. Aby wy?wietli? ten certyfikat, odwied? stron? weryfikacyjn? , klikaj?c symbol piecz?ci TRUSTe.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • Programy Privacy Shield dotycz?ce ochrony danych osobowych przesy?anych mi?dzy Uni? Europejsk? (UE) a USA oraz Szwajcari? a USA

  Cisco uczestniczy w programach Privacy Shield dotycz?cych ochrony danych osobowych przesy?anych mi?dzy Uni? Europejsk? (UE) a USA oraz Szwajcari? i USA i posiada certyfikat zgodno?ci z zasadami tych programów, okre?lonymi przez Departament Handlu USA i odnosz?cymi si? do zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesy?anych z Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii. Cisco zobowi?zuje si? traktowa? wszystkie dane osobowe otrzymane z krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej (UE) i ze Szwajcarii zgodnie z odno?nymi zasadami programów Privacy Shield dotycz?cych ochrony danych osobowych przesy?anych mi?dzy Uni? Europejsk? (UE) a USA oraz Szwajcari? a USA. W razie sprzeczno?ci mi?dzy warunkami niniejszego O?wiadczenia o ochronie danych osobowych a zasadami programów Privacy Shield decyduj?ce znaczenie maj? zasady programów Privacy Shield. Aby dowiedzie? si? wi?cej o programach Privacy Shield, odwied? ich stron? internetow? prowadzon? przez Departament Handlu USA. Cisco odpowiada za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych zgodnie z zasadami programów Privacy Shield, w zwi?zku z czym przekazuje je osobie trzeciej pe?ni?cej funkcj? agenta Cisco. Cisco przestrzega zasad programu Privacy Shield w odniesieniu do wszystkich operacji dalszego przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, w tym postanowień dotycz?cych odpowiedzialno?ci za dalsze przekazywanie danych. W okre?lonych sytuacjach Cisco mo?e mie? obowi?zek ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem ??dania w?adz publicznych, w tym w celu spe?nienia wymogów dotycz?cych bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami programu Privacy Shield Cisco podlega w?adzy wykonawczej Federalnej Komisji Handlowej USA.

  TRUSTe

   

 • Wi???ce zasady firmowe UE — administrator

  Globalny program prywatno?ci i zasady firmy Cisco zosta?y zatwierdzone przez holenderskie, polskie, hiszpańskie i inne odno?ne europejskie organy regulacyjne nadzoruj?ce prywatno?? jako zapewniaj?ce odpowiednie metody zabezpieczeń chroni?ce prywatno??, podstawowe prawa i swobody osób fizycznych w przypadku przekazywania danych osobowych chronionych przez europejskie przepisy prawa. Wi???ce zasady firmowe UE — administrator (Binding Corporate Rules – Controller — BCR-C) zapewniaj?, ?e europejskie dane osobowe przekazywane przez firm? Cisco na ca?ym ?wiecie s? obj?te odpowiednimi metodami zabezpieczeń.

  Egzemplarz naszych zasad BCR-C mo?na znale?? tutaj. Wi?cej informacji na temat BCR mo?na znale?? tutaj.

Je?li masz w?tpliwo?ci, które dotycz? ochrony prywatno?ci danych osobowych przetwarzanych lub przesy?anych przez Cisco zgodnie z zasadami systemu CBPR lub programu Privacy Shield i które nie zosta?y w sposób satysfakcjonuj?cy rozstrzygni?te przez Cisco, skontaktuj si? (nieodp?atnie) z naszym zewn?trznym partnerem odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów, maj?cym siedzib? w USA. W tym celu kliknij tutaj. Je?li inne procedury rozstrzygania sporów zostan? wyczerpane, w okre?lonych sytuacjach opisanych dok?adniej na stronie internetowej programu Privacy Shield mo?esz mie? prawo do wyst?pienia o arbitra?, a postanowienie organu arbitra?owego b?dzie wi???ce.

Prawo do poufno?ci w Kalifornii

Mieszkańcy stanu Kalifornia, na podstawie Kodeksu Cywilnego Kalifornii, artyku? 1798.83, maj? prawo ??da? od przedsi?biorstw prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w Kalifornii wykazu osób trzecich, którym przedsi?biorstwo to ujawni?o w poprzednim roku dane osobowe na potrzeby marketingu bezpo?redniego. Prawo przewiduje ewentualno??, ?e je?li przedsi?biorstwo wprowadzi?o zasady zachowania poufno?ci informacji, które przewiduj? mo?liwo?? udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie (np. agencje reklamowe) lub wycofania tej zgody, to przedsi?biorstwo takie mo?e w zast?pstwie przekaza? Ci informacje o tym, w jaki sposób mo?esz wykona? swoje prawa w zakresie ujawniania w?asnych danych.

Cisco spe?nia kryteria pozwalaj?ce korzysta? z tej drugiej opcji. Wprowadzili?my kompleksowe zasady zachowania poufno?ci informacji i przekazujemy Ci informacje o mo?liwo?ci wyra?enia zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez osoby trzecie w celach marketingu bezpo?redniego lub jej nieudzielenia. W zwi?zku z tym nie mamy obowi?zku prowadzenia ani ujawniania listy osób trzecich, które otrzyma?y dane osobowe na cele marketingowe w ubieg?ym roku.

Je?li mieszkasz w Kalifornii i chcesz wiedzie?, w jaki sposób wykona? swoje prawa w zakresie udost?pniania danych osobowych osobom trzecim, prze?lij nam swoje zapytanie e-mailem.

Kontakt z nami

Cenimy sobie Twoj? opini?. Je?li masz pytania lub komentarze dotycz?ce niniejszego O?wiadczenia o ochronie danych osobowych, wy?lij wiadomo?? e-mail naszemu zespo?owi ds. prywatno?ci na adres privacy@cisco.com.

Aktualizacje O?wiadczenia o ochronie danych osobowych

Co jaki? czas mo?emy uaktualnia? niniejsze O?wiadczenie o ochronie danych osobowych. Je?li tak si? stanie, umie?cimy zmienion? wersj? tutaj, podaj?c dat? zmiany. Wyra?asz zgod? na to, ?e b?dziesz okresowo odwiedza? te strony i zapoznawa? si? z wprowadzonymi zmianami. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do O?wiadczenia o ochronie danych osobowych. mo?emy tak?e powiadomi? Ci? o tym inny sposób zanim zmiany takie wejd? w ?ycie, np. publikuj?c zawiadomienie na naszych stronach internetowych lub wysy?aj?c je do Ciebie. Korzystaj?c w dalszym ci?gu z naszej strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian wyra?asz zgod? na takie zmiany, a tak?e na realizacj? ich postanowień.

O?wiadczenie Cisco o ochronie danych osobowych zosta?o zmienione i opublikowane w nowej wersji 20 kwietnia 2018 r.

Kliknij tutaj, aby zapozna? si? z poprzedni? wersj? O?wiadczenia o ochronie danych osobowych.

O?wiadczenie o ochronie danych osobowych

PodsumowanieKontakt z nami

E-mail: privacy@cisco.com

Adres korespondencyjny: Cisco Systems, Inc.
Dzia? Prawny
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

成版人性视频app-亚洲做性视频在线观看