Máte ú?et?

 •   Personalizovany obsah
 •   Va?e produkty a?podpora

Pot?ebujete ú?et?

Vytvo?it ú?et

Online prohlá?ení spole?nosti Cisco o ochraně osobních údaj?

Centrum d?věry a?transparentnosti

Spole?nost Cisco se zavázala poskytovat pevnou ochranu na?im zákazník?m, produkt?m a?spole?nosti. Vě?íme v?budování a?udr?ování d?věry, sni?ování rizik a?jednodu?e děláme, co pova?ujeme za správné.

Spole?nost Cisco Systems, Inc., a její dce?iné spole?nosti (souhrnně ?Cisco“) usilují o ochranu va?ich osobních údaj? a zaji?tění va?í spokojenosti p?i pou?ívání na?ich web?, produkt? a slu?eb (??e?ení“).

Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? se vztahuje na webové stránky a ?e?ení spole?nosti Cisco, které odkazují na toto prohlá?ení, a popisuje zp?sob na?eho zacházení s osobními údaji a také va?e mo?nosti tykající se shroma??ování, pou?ívání, aktualizace a oprav va?ich osobních údaj? a p?ístupu k nim. Dal?í informace o na?ich postupech ohledně osobních údaj? naleznete v popisech nabídek, dodate?nych prohlá?eních o ochraně osobních údaj? nebo poznámkách poskytnutych v okam?iku sběru dat nebo p?edtím. Některé webové stránky Cisco mohou obsahovat vlastní prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, které popisuje, jak nakládáme s osobními údaji konkrétně na těchto webovych stránkách. V p?ípadě, ?e poznámka uvedená v okam?iku sběru dat nebo prohlá?ení konkrétních webovych stránek ?i ?e?ení o ochraně osobních údaj? bude v rozporu s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?, má p?ednost tato konkrétní poznámka nebo dodate?né prohlá?ení o ochraně osobních údaj?.

Sběr va?ich osobních údaj?

M??eme o vás shroma??ovat údaje, v?etně osobních údaj?, p?i pou?ívání na?ich webovych stránek ?i ?e?ení a komunikaci s na?í spole?ností. ?Osobní údaje“ p?edstavují libovolné informace, které lze pou?ít k identifikaci osoby, a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní ?íslo, p?ihla?ovací informace (?íslo ú?tu, heslo), marketingové preference, informace o ú?tu na sociálních médiích nebo ?íslo platební karty. Pokud spojíme dal?í data s va?imi osobními údaji, budeme daná spojená data pova?ovat za osobní údaje. Také shroma??ujeme osobní údaje z d?věryhodnych zdroj? t?etích stran a zapojujeme do sběru osobních údaj? t?etí strany, které nám s ním pomáhají.

Osobní údaje shroma??ujeme z ?ady d?vod?, nap?íklad:

 • Zpracování objednávky, v?etně platebních transakcí.
 • Poskytování odběru novinek.
 • Odesílání marketingovych sdělení.
 • Vytvo?ení ú?tu.
 • Povolení pou?ívání některych funkcí na?ich ?e?ení.
 • P?izp?sobení zku?eností.
 • Poskytování zákaznickych slu?eb.
 • Správa ?ádostí o pracovní místo.
 • Shroma??ování informací během procesu náborového testování, kdy? je vám p?edlo?en po?íta?ovy certifika?ní test.

Na?e spole?nost a t?etí strany, se kterymi spolupracujeme, m??e kombinovat informace shromá?děné od vás v pr?běhu ?asu a na na?ich webovych stránkách ?i v ?e?eních s informacemi získanymi z dal?ích zdroj?. To nám pomáhá zlep?ovat jejich celkovou p?esnost a úplnost a lépe p?izp?sobovat na?i komunikaci s vámi.

Pokud se rozhodnete poskytnout spole?nosti Cisco osobní údaje t?etí strany (nap?íklad jméno, e-mailovou adresu a telefonní ?íslo), prohla?ujete, ?e k tomu máte svolení dané t?etí strany. P?íklady zahrnují p?eposlání referen?ních nebo marketingovych materiál? p?íteli nebo odeslání doporu?ení pracovník?. T?etí strany mohou zru?it odběr jakékoli budoucí komunikace pomocí odkazu poskytnutého v první zprávě nebo odesláním e-mailu na adresu privacy@cisco.com. V některych p?ípadech m??e spole?nost Cisco a t?etí strany, se kterymi spolupracuje, automaticky shroma??ovat data pomocí soubor? cookie, webovych protokol?, webovych signál? a dal?ích podobnych aplikací. Tyto informace se vyu?ívají k lep?ímu pochopení a vylep?ení vyu?itelnosti, vykonu a efektivity webovych stránek a jako pomoc p?i p?izp?sobení obsahu nebo nabídek na míru u?ivatel?m. Dal?í informace najdete v ?ásti ?Soubory cookie a dal?í webové technologie“ ní?e.

Vyu?ívání va?ich osobních údaj?

Va?e osobní údaje m??eme vyu?ívat pro ú?ely provozování na?eho podnikání, doru?ování, vylep?ování a p?izp?sobení na?ich webovych stránek a ?e?ení, odesílání marketingovych a dal?ích sdělení souvisejících s na?ím podnikáním a pro dal?í legitimní ú?ely povolené p?íslu?nym zákonem. Některé ze zp?sob?, jakymi m??eme vyu?ívat osobní údaje, zahrnují následující:

 • Doru?ování po?adovaného ?e?ení.
 • Analyza, podpora a vylep?ování na?ich ?e?ení a va?ich online zku?eností.
 • P?izp?sobení webovych stránek, novinek a dal?ích komunikací.
 • Správa a zpracování certifika?ních zkou?ek.
 • Zasílání sdělení, v?etně těch zasílanych pro marketingové ú?ely a zji?tění spokojenosti zákazník?, bu? p?ímo spole?ností Cisco, nebo na?imi partnery.

P?edvolby komunikace m??ete kdykoli upravit. Viz ?ást Va?e volby a vyběr preferencí komunikace ní?e.

P?ístup k va?im osobním údaj?m a jejich p?esnost

P?i udr?ování p?esnosti a aktuálnosti va?ich osobních údaj? pot?ebujeme va?i pomoc. Poskytujeme ?adu mo?ností p?ístupu, oprav, omezení nebo odstranění va?ich osobních údaj?:

 • Své osobní údaje a p?edvolby na stránkách Cisco.com m??ete zobrazit ?i upravit online pomocí nástroje Cisco Profile Management Tool.
 • Některé subjekty spole?nosti Cisco lze ob?as pova?ovat za ?dr?itele dat“ nebo tak mohou jednat. Pokud subjekt spole?nosti Cisco jedná jako dr?itel dat, m??ete vyu?ít svá práva p?ístupu a po?ádat o opravy, omezení nebo deaktivace v rámci platnych zákon? na ochranu dat p?ímo u daného subjektu spole?nosti Cisco, jak je popsáno v konkrétní dokumentaci k ?e?ení.
 • Pokud pot?ebujete dal?í pomoc s p?ístupem, opravou, omezením nebo odstraněním osobních údaj?, neváhejte nás kontaktovat p?ímo. V dobré ví?e se sna?íme ctít rozumné ?ádosti o p?ístup, odstranění, aktualizaci, omezení ?i opravu údaj?. Na ?ádost odpovíme do 30 dní. Pokud va?í ?ádosti nebudeme moci vyhovět, poskytneme vám vysvětlení.

Va?e volby a vyběr preferencí komunikace

Poskytujeme vám volbu p?ijímat r?zné informace, které souvisí s na?imi ?e?eními. P?edvolby komunikace m??ete spravovat pomocí následujících metod:

 • Dodr?ováním pokyn? p?ilo?enych v ka?dém propaga?ním e-mailu od na?í spole?nosti k odhlá?ení odběru této konkrétní po?ty.
 • Zasláním zprávy e-mailem nebo po?tou na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu a konkrétní p?íslu?né informace o materiálech, které si ji? nep?ejete zasílat.
 • V p?ípadě slu?eb pro krátké zprávy (?slu?by SMS“), odepsáním textu ?STOP“, ?END“ nebo ?QUIT“ na SMS zprávu, kterou jste obdr?eli.

Tyto volby se nevztahují na oznámení o slu?bách nebo jiné po?adované komunikace, která je pova?ována za sou?ást některych ?e?ení, je? m??ete pravidelně p?ijímat, pokud nezru?íte ?e?ení v souladu se smluvními podmínkami. Va?e osobní údaje m??eme s va?ím souhlasem sdílet s obchodními partnery nebo dodavateli spole?nosti Cisco, aby vás informovali o produktech nebo slu?bách, které vás mohou zajímat. Chcete-li vyjád?it vyslovny nesouhlas s tímto sdílením dat se t?etími stranami pro jejich marketingové ú?ely, klikněte sem.

Pou?íváním na?ich webovych stránek, ?e?ení nebo jinym poskytováním osobních údaj? na?í spole?nosti souhlasíte, ?e s vámi m??eme komunikovat elektronicky ohledně problém? zabezpe?ení, soukromí a správy tykajících se va?eho pou?ívání. Pokud se nap?íklad dozvíme o pr?lomu systému zabezpe?ení, m??eme se vás pokusit upozornit elektronicky zve?ejněním oznámení na na?ich webovych stránkách, zasláním e-mailu nebo jinou formou kontaktování.

Sdílení osobních údaj?

Va?e osobní údaje m??eme sdílet se t?etími stranami pro ú?ely provozování na?eho podnikání, doru?ování, vylep?ování a p?izp?sobení na?ich ?e?ení, odesílání marketingovych a dal?ích sdělení souvisejících s na?ím podnikáním a pro dal?í legitimní ú?ely povolené p?íslu?nym zákonem nebo jinak s va?ím svolením.

Osobní údaje m??eme sdílet následujícími zp?soby:

 • V rámci spole?nosti Cisco a s libovolnymi dce?inymi spole?nostmi po celém světě pro ú?ely zpracování nebo ukládání dat.
 • S obchodními partnery nebo dodavateli spole?nosti Cisco, aby vás mohli informovat o produktech nebo slu?bách. Chcete-li vyjád?it vyslovny nesouhlas s tímto sdílením dat spole?ností Cisco se t?etími stranami pro jejich marketingové ú?ely, klikněte sem.
 • S obchodními partnery, poskytovateli slu?eb, autorizovanymi agenty t?etí strany nebo smluvními dodavateli za ú?elem poskytování po?adovanych ?e?ení, slu?eb nebo transakcí. P?íklady mimo jiné zahrnují: zpracování objednávek a transakcí platebních karet, hostování webovych stránek, zaji?tění registrací k seminá??m, pomoc s prodejními aktivitami nebo poprodejní podporou a poskytování podpory zákazník?m.
 • Ve spojení s vyjednáváním libovolné fúze, prodeje majetku spole?nosti, konsolidace nebo restrukturalizace, financování nebo akvizice celého na?eho podnikání nebo jeho ?ásti jinou spole?ností ?i p?es jinou spole?nost nebo během takového vyjednávání.
 • V reakci na ?ádost kompetentního ú?adu o informace, pokud vě?íme, ?e je zve?ejnění v souladu s p?íslu?nymi zákony, p?edpisy nebo právním procesem nebo je jimi vy?adováno.
 • S donucovacími orgány, vládními ú?ady nebo dal?ími t?etími stranami dle pot?eby za ú?elem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpe?nostních po?adavk?; k ochraně práv, majetku nebo bezpe?nosti spole?nosti Cisco, obchodních partner?, vás nebo dal?ích osob nebo v jiném p?ípadě vy?adovaném p?íslu?nymi zákony.
 • V agregované formě, anonymizované formě a/nebo s odebranymi identifika?ními údaji, kdy nelze údaje rozumně pou?ít k va?í identifikaci.
 • Pokud vás v jiném p?ípadě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

Zabezpe?ení osobních údaj?

Sna?íme se chránit nám svě?ené osobní údaje a jednat s nimi bezpe?ně v souladu s na?ím prohlá?ením o ochraně osobních údaj?. Spole?nost Cisco implementuje fyzické, administrativní a technické pojistky, které mají chránit va?e osobní údaje p?ed neoprávněnym p?ístupem, pou?íváním nebo zve?ejněním. Také smluvně vy?adujeme, aby na?i dodavatelé chránili tyto informace p?ed neoprávněnym p?ístupem, pou?íváním a zve?ejněním. U internetu v?ak nelze zaru?it 100% zabezpe?ení a my nem??eme zajistit nebo garantovat zabezpe?ení nám poskytovanych osobních údaj?.

Uchovávání osobních údaj?

Va?e osobní údaje budeme uchovávat dle pot?eby k plnění ú?el?, pro které byly shromá?děny. Va?e osobní údaje budeme uchovávat a vyu?ijeme dle pot?eby k plnění na?ich obchodních závazk?, právních závazk?, ?e?ení spor?, ochraně na?eho majetku a vynucování na?ich smluv.

Pou?ívání soubor? cookie a dal?ích webovych technologií

Podobně jako mnoho webovych stránek i spole?nost Cisco vyu?ívá nástroje pro automaticky sběr dat, nap?íklad soubory cookie, vlo?ené webové odkazy a webové signály. Tyto nástroje shroma??ují některé standardní informace, které vá? prohlí?e? odesílá na na?e webové stránky. Mezi p?íklady takovych informací pat?í typ prohlí?e?e a adresa webovych stránek, ze kterych jste p?i?li na na?e webové stránky.

Nástroje mohou také shroma??ovat informace tykající se následujících polo?ek:

 • Va?e adresa internetového protokolu (IP). Jedná se o ?íslo, které se p?i?azuje automaticky va?emu po?íta?i nebo za?ízení, kdykoli se p?ipojíte k internetu. Je to jedine?ná adresa p?i?azená va?ím poskytovatelem internetovych slu?eb nebo oddělením IT v síti TCP/IP. IP adresa mimo jiné umo?ňuje webovym server?m najít a identifikovat va?e za?ízení.
 • Chování na nav?tívenych stránkách. Mezi p?íklady pat?í stránky, které jste zobrazili, a odkazy, na které jste klikli. Tyto nástroje pomáhají usnadnit, zefektivnit a vylep?it va?i náv?těvu na?ich webovych stránek tím, ?e poskytují p?izp?sobené zá?itky a rozpoznají, kdy? se vrátíte. Získejte dal?í informace o tom, jak pou?íváme nástroje pro automaticky sběr dat, jako jsou soubory cookie a pom?cky.

Zjistěte, jak aktualizovat va?e volby tykající se těchto nástroj?.

Na?e webové stránky obsahují widgety. Widgety jsou miniaturní interaktivní programy spou?těné na na?ich stránkách za ú?elem poskytování ur?itych slu?eb od jinych spole?ností. Mezi p?íklady těchto slu?eb pat?í zobrazování zpráv, názor?, videí a dal?ího obsahu. Pomocí těchto widget? mohou byt shroma??ovány osobní údaje, nap?íklad e-mailová adresa. Widgety mohou také nastavovat soubory cookie a zaji??ovat tak jejich správné fungování. Informace shroma??ované widgety se ?ídí zásadami ochrany osobních údaj? spole?nosti, která je vytvo?ila.

Některé webové prohlí?e?e vám mohou poskytovat mo?nost povolit funkci ?Nesledovat“, která odesílá signály na nav?tívené webové stránky a uvádí, ?e si nep?ejete sledování va?ich online aktivit. Tento zp?sob se li?í od blokování nebo odstranění soubor? cookie, jeliko? prohlí?e?e s povolenou funkcí ?Nesledovat“ mohou stále p?ijímat soubory cookie.

V sou?asné době neexistuje ?ádny oborovy standard tykající se zp?sobu, jakym by měly spole?nosti reagovat na signály ?Nesledovat“, i kdy? v budoucnu by mohl byt nějaky vytvo?en. Webové stránky spole?nosti Cisco signály ?Nesledovat“ v sou?asné době nerozpoznávají a nereagují na ně. Pokud tak budeme ?init v budoucnu, popí?eme tento mechanismus v prohlá?ení o ochraně osobních údaj?. Získejte dal?í informace o funkci ?Nesledovat“.

Spolupracujeme se t?etími strany na zobrazování reklam na na?ich webovych stránkách nebo na správě na?ich reklam na jinych stránkách. Na?i partne?i mohou pou?ívat soubory cookie ?i podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy zalo?ené na va?ich aktivitách p?i prohlí?ení internetu a va?ich zájmech. M??ete vyjád?it vyslovny nesouhlas se zobrazováním takovych reklam.

Postup vyjád?ení vyslovného nesouhlasu se zájmově orientovanymi reklamami:

Poznámka: Budou se vám nadále zobrazovat obecné, nep?izp?sobené reklamy.

Odkazované webové stránky

M??eme poskytovat odkazy na webové stránky t?etích stran, které jsou mimo na?i kontrolu a kterych se netyká toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj?. Doporu?ujeme vám projít si prohlá?ení o ochraně osobních údaj? uvedená na p?íslu?nych webovych stránkách (a v?ech webovych stránkách), které nav?těvujete.

Fóra a chatovací místnosti

Zapojíte-li se do diskusního fóra, místní komunity nebo chatovací místnosti na webovych stránkách Cisco, vezměte na vědomí, ?e zde zadané informace (tj. vá? ve?ejny profil) budou ?iroce dostupné dal?ím osobám a mohou byt vyu?ity ke kontaktu s vámi, odesílání nevy?ádanych zpráv nebo pro ú?ely, nad kterymi spole?nost Cisco ani vy nemáte kontrolu. Také prosím vezměte na vědomí, ?e se na jednotlivá fóra a chatovací místnosti mohou vztahovat dal?í pravidla a podmínky. Spole?nost Cisco není zodpovědná za osobní údaje nebo dal?í informace, které se rozhodnete uvést na těchto fórech. Chcete-li po?ádat o odstranění osobních údaj? z na?eho blogu ?i komunitního fóra, kontaktujte nás na adrese privacy@cisco.com. V některych p?ípadech nebudeme moci osobní údaje odebrat. O takové situaci vás budeme informovat a po?leme vám zd?vodnění.

Ochrana osobních údaj? dětí

Spole?nost Cisco doporu?uje rodi??m a opatrovník?m, aby p?evzali aktivní roli v online aktivitách svych dětí. Spole?nost Cisco neshroma??uje vědomě osobní údaje od dětí bez p?íslu?ného souhlasu rodi?? nebo opatrovník?. Pokud vě?íte, ?e jsme mohli shromá?dit osobní údaje od osoby, která není zletilá ve va?í zemi, bez p?íslu?ného souhlasu, dejte nám o tom vědět pomocí metod popsanych v ?ásti Kontaktujte nás a my p?ijmeme nále?itá opat?ení k okam?itému vy?et?ení a vy?e?ení této situace.

Souhlas s p?enosem, zpracováním a ukládáním osobních údaj?

Jeliko? je spole?nost Cisco globální spole?nost, m??eme p?ená?et va?e osobní informace do spole?nosti Cisco v USA, do libovolné pobo?ky spole?nosti Cisco na celém světě nebo t?etím stranám a obchodním partner?m, kte?í se nacházejí v r?znych zemích po celém světě, jak je popsáno vy?e. Pou?íváním na?ich webovych stránek a ?e?ení nebo poskytováním osobních údaj? na?í spole?nosti souhlasíte, tam kde to povolují p?íslu?né zákony, s p?enosem, zpracováním a ukládáním takovych informací mimo va?i zemi pobytu, kde se mohou normy ochrany dat li?it.

Spole?nost Cisco chrání a umo?ňuje globální p?enos osobních údaj? několika zp?soby:

 • Certifikace spole?enství APEC k ochraně osobních údaj?

  Odpovědny zástupce spole?enství APEC v USA potvrdil, ?e je globální program ochrany osobních údaj? spole?nosti Cisco v souladu se systémem pravidel p?eshrani?ní ochrany osobních údaj? (CBPR) Asijsko-pacifického hospodá?ského spole?enství (APEC). Systém CBPR poskytuje organizacím rámec pro zaji?tění ochrany osobních údaj? p?ená?enych mezi ekonomikami, které jsou ?leny spole?enství APEC. Dal?í informace o rámci ochrany osobních údaj? spole?enství APEC a systému CBPR najdete zde. Na?e certifikace platí pro obchodní procesy v rámci na?ich globálních operací, které zpracovávají a p?ená?ejí osobní údaje do/z na?ich pobo?ek po celém světě. Chcete-li certifikaci zobrazit, p?ejděte na stránku ově?ení kliknutím na pe?e? spole?nosti TRUSTe.TRUSTe

   


 • TRUSTe

   


 • ?títy EU–USA a ?vycarsko–USA na ochranu soukromí

  Spole?nost Cisco dodr?uje rámce a zásady ?tít? EU–USA a ?vycarsko–USA na ochranu soukromí, které stanovilo Ministerstvo obchodu USA v souvislosti se sběrem, pou?íváním a uchováváním osobních údaj? p?ená?enych do Evropské unie (EU) a ?vycarska. Spole?nost Cisco se na základě rámc? ?tít? EU–USA a ?vycarsko–USA na ochranu soukromí zavázala pod?ídit zpracování ve?kerych osobních údaj? obdr?enych z ?lenskych zemí Evropské unie (EU) a ?vycarska p?íslu?nym zásadám těchto rámc?. Vyskytne-li se jakykoli rozpor mezi ustanoveními tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a zásadami ?tít? na ochranu soukromí, budou za ur?ující pova?ovány zásady ?tít? na ochranu soukromí. Chcete-li o těchto rámcích ?tít? na ochranu soukromí získat dal?í informace, nav?tivte webové stránky ?tít? na ochranu soukromí na webu Ministerstva obchodu USA. V souladu s těmito rámci ?tít? na ochranu soukromí nese spole?nost Cisco odpovědnost za zpracování osobních údaj?, které obdr?í a následně ode?le t?etí straně, která jedná jako prost?edník jejím jménem. Spole?nost Cisco dodr?uje zásady ?tít? na ochranu soukromí v p?ípadě ve?kerych následnych p?enos? osobních informací z EU a ?vycarska, v?etně ustanovení o odpovědnosti za dal?í p?edávání. V ur?itych situacích m??e byt spole?nost Cisco nucena zve?ejnit osobní údaje v reakci na zákonnou ?ádost ve?ejnych orgán?, a to v?etně splnění národních bezpe?nostních po?adavk? ?i po?adavk? donucovacích orgán?. Pokud jde o osobní údaje obdr?ené nebo p?enesené v souladu s rámcem ?títu na ochranu soukromí, spole?nost Cisco podléhá regula?ní pravomoci americké Federální obchodní komise (FTC).

  TRUSTe
 • Závazná podniková pravidla v EU – kontrolor

  Globální program a zásady ochrany osobních údaj? spole?nosti Cisco byly schváleny holandskymi, polskymi, ?panělskymi a dal?ími p?íslu?nymi evropskymi ú?ady na ochranu osobních údaj? jako poskytující odpovídající ochranu osobních údaj?, základních práv a svobod osob pro p?evody osobních údaj? chráněnych evropskymi zákony. Závazná podniková pravidla spole?nosti Cisco – kontrolor (BCR-C) uvádějí, ?e p?evody evropskych osobních údaj? prováděné spole?ností Cisco po celém světě mají zaji?těnu odpovídající ochranu.

  Kopii na?ich pravidel BCR-C naleznete zde. Dal?í informace o pravidlech BCR naleznete zde.

Pokud máte nevy?e?eny problém tykající se ochrany osobních údaj?, ktery souvisí s osobními údaji zpracovanymi nebo p?enesenymi spole?ností Cisco v souladu se systémem CBPR nebo ?títem na ochranu soukromí a ktery spole?nost Cisco uspokojivě nevy?e?ila, kontaktujte (bezplatně) na?eho partnera pro ?e?ení spor? se sídlem v USA kliknutím sem. Za ur?itych okolností, které jsou úplněji popsány na webovych stránkách ?títu na ochranu soukromí, m??ete mít nárok pou?ít závaznou arbitrá?, pokud byly vy?erpány jiné postupy pro ?e?ení spor?.

Va?e práva na ochranu osobních údaj? ve státě Kalifornie

Ob?ané státu Kalifornie mají podle ob?anského zákoníku státu Kalifornie § 1798.83 právo vy?ádat si od kterékoli spole?nosti podnikající ve státě Kalifornie seznam v?ech t?etích stran, kterym daná spole?nost zve?ejnila osobní údaje během p?edcházejícího roku pro ú?ely p?ímého marketingu. Zákon dále stanovuje, ?e pokud má spole?nost zásady ochrany osobních údaj?, které poskytují mo?nost vyjád?ení bu? vyslovného nesouhlasu, nebo vyslovného souhlasu s pou?íváním va?ich osobních údaj? t?etími stranami (nap?íklad zadavateli reklamy) pro marketingové ú?ely, m??e vám spole?nost místo toho poskytnout informace, jak vyu?ít své mo?nosti volby zve?ejnění údaj?.

Spole?nost Cisco se kvalifikuje pro tuto druhou mo?nost. Vytvo?ili jsme komplexní prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a poskytujeme vám podrobnosti, jak m??ete vyjád?it bu? vyslovny nesouhlas, nebo vyslovny souhlas s vyu?íváním va?ich osobních údaj? t?etími stranami pro ú?ely p?ímého marketingu. Proto nejsme povinni vést nebo zve?ejňovat seznam t?etích stran, které obdr?ely va?e osobní údaje pro marketingové ú?ely v pr?běhu uplynulého roku.

Pokud jste ob?anem Kalifornie a ?ádáte informace o zp?sobu vyu?ívání mo?ností zve?ejnění údaj? t?etím stranám, za?lete nám svou ?ádost e-mailem.

Jak nás m??ete kontaktovat

Vá?íme si va?ich názor?. Máte-li nějaké otázky nebo komentá?e související s tímto prohlá?ením o ochraně osobních údaj?, za?lete e-mail na?emu tymu pro ochranu osobních údaj? na adresu privacy@cisco.com.

Aktualizace tohoto prohlá?ení spole?nosti Cisco o ochraně osobních údaj?

Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? m??eme ob?as aktualizovat. Pokud prohlá?ení o ochraně osobních údaj? upravíme, zve?ejníme zde upravenou verzi s datem aktualizované revize. Souhlasíte, ?e budete tyto stránky pravidelně nav?těvovat, abyste si byli vědomi v?ech podobnych revizí a mohli si je projít. Pokud provedeme materiální změny na?eho prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, m??eme vás také upozornit jinymi prost?edky p?ed uvedením změn v platnost, nap?íklad zve?ejněním oznámení na na?ich webovych stránkách nebo zasláním oznámení. Dal?ím vyu?íváním na?ich webovych stránek po provedení podobnych revizí p?ijímáte a souhlasíte s revizemi a jejich dodr?ováním.

Prohlá?ení spole?nosti Cisco o ochraně osobních údaj? bylo revidováno a zve?ejněno 20. dubna 2018.

Kliknutím sem zobrazíte p?edchozí verzi prohlá?ení o ochraně osobních údaj?.

Prohlá?ení o?ochraně osobních údaj?

ShrnutíJak nás m??ete kontaktovat

E-mail: privacy@cisco.com

Po?ta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

成版人性视频app-亚洲做性视频在线观看